Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Work Life: Neuropsychological functioning for people with substance use disorder who participates in Individual Placement and Support

Alternativ tittel: Kartlegging av nevropsykologisk funksjon hos personer med ruslidelse som deltar i Individuell Jobbstøtte (IPS)

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

327203

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Geografi:

Dette forskningsprosjektet skal se om kartlegging av nevropsykologisk funksjon hos personer med ruslidelse som deltar i Individuell Jobbstøtte (IPS) kan øke muligheten for varig arbeidslivstilknytning. Ved nevropsykologisk kartlegging måler man blant annet hukommelse, oppmerksomhet og problemløsningsevne, ofte definert som kognitiv funksjon. Disse kan ha betydning for hvordan man fungerer både i hverdagen og i arbeid. Svært mange som er i behandling for en ruslidelse står utenfor arbeidslivet, men har ønske om å være i vanlig, lønnet arbeid. Tradisjonelt har denne gruppen hatt store vansker med å komme inn i arbeidslivet. De siste tiårene har det vært fokus på å finne metoder som kan hjelpe dem med å komme i arbeid. Den arbeidsrettede rehabiliteringsmodellen IPS har gjennom forskning og praksis vist seg å være den beste metoden. Den er utviklet for personer som er i behandling for moderate til alvorlige helseplager og står utenfor arbeidslivet. I IPS er kjerneantakelsen at alle som ønsker å være i arbeid har mulighet til dette, gitt rett jobbstøtte. Sentralt i IPS er å kartlegge den enkeltes ressurser og muligheter, for å legge til rette for best mulig jobbmatch og jobbstøtte. Personer med ruslidelse har ofte svikt i kognitive funksjoner, samtidig som det i dag ikke er systematisk bruk av kognitiv kartlegging. Kunnskap om kognitiv funksjon kan bidra til å si noe om hva slags arbeid som kan passe den enkelte og hvilken støtte som kan være nødvendig å gi. Sammenheng mellom kognitiv funksjon og arbeidsdeltakelse er ikke tidligere studert for personer med ruslidelse som deltar i IPS. Nettopp det skal denne studien undersøke, og dernest, hvordan denne kunnskapen kan bidra til best mulig jobbmatch og jobbstøtte for den enkelte. Denne studien inngår i det større forskningsprosjektet «Work life: a longitudinal study of Individual Placement and Support for people with substance use disorder».

Dette doktorgradsprosjektet er en del av forskningsprosjektet "Work life: a longitudinal study on individual placement and support for people with substance use disorder" er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for IPS-modellen for personer med ruslidelse. Forskningsprosjektet Work Life studerer modellen på et individuelt nivå, følge deltakere som har en kjent ruslidelse og som deltar i IPS, og på et organisatorisk nivå, hvordan modellen er implementert og vedlikeholdt i tjenestene som tilbyr IPS. Hovedformålet med dette doktorgradsprosjektet er på individnivå å undersøke om nevropsykologisk fungering har betydning for overgang til arbeid for personer med ruslidelse. Det er fra tidligere godt dokumentert at nevropsykologisk fungering predikerer arbeidsevne (e.g. Kalechstein et al., 2003). Samtidig er det understudert hvor vidt nevropsykologisk utredning kan bidra til å styrke muligheten for å oppnå ordinært arbeid for personer med ruslidelse. Det er få studier innen IPS-litteraturen som har undersøkt sammenheng mellom nevropsykologisk fungering og overgang til arbeid. Det er også lite kunnskap om vellykket overgang til arbeidslivet kan bidra til at bedre kognitiv funksjon for denne gruppen. IPS er en evidensbasert er evidensbasert arbeidsrettet rehabiliteringsmodell, som bidrar til at personer med nedsatt funksjonsevne grunnet helseplager kommer i ordinært, lønnet arbeid (Bond, et al., 2001). IPS er basert på et integrert samarbeid mellom velerdstjenestene (NAV) og helsevesenet. Det er godt dokumentert i en rekke internasjonale og nasjonale randomiserte, kontrollerte studier at modellen har vesentlig bedre effekt enn andre arbeidsrettede rehabiliteringsmodeller (e.g. Reme, et al., 2016) i forhold til personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Vi vet derimot lite om hvilke faktorer ved IPS-modellen i seg selv og hvilke individuelle faktorer hos personer med ruslidelse som mottar IPS som fremmer muligheten for vellykket overgang til arbeid.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune