Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tidlig intervensjon for barnefamilier

Alternativ tittel: Early intervention for families with children

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327204

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det er stor interesse for å søke kunnskap om å være gode foreldre. Til tross for at det å være foreldre er noe menneskeheten har håndtert i årtusener, så føler mange foreldre seg usikre på hva som er den mest hensiktsmessige måten å forholde seg til barns behov og reaksjoner på. I dag er det vanlig å søke råd og inspirasjon gjennom diskusjonsforum, nettportaler, bøker med mer. Kommunene ser dette som en viktig oppgave og tilbyr foreldrekurs som en del av sine lavterskel tilbud. Hvordan opplever foreldre å motta veiledningen som disse kursene gir? Og hvordan opplever de at veiledningen påvirker foreldrerollen og relasjon til egne barn? I hvilket omfang bør en kommune tilby slike foreldrekurs? Dette er spørsmål denne studien fordyper seg i. I mange kommuner tilbys foreldrekurs til alle interesserte som et lavterskeltilbud. Likevel er det forsket lite på effekt og opplevelse av et slikt tilbud. Forskningen på foreldreveiledning har omhandlet foreldre som allerede har større utfordringer med foreldrerollen. I denne studien tilbys foreldrekurs alle foreldre med 3 åringer i en kommune. Det man vil fordype seg i er hvordan disse foreldrene opplever foreldrekurs med fokus på tilknytningsteori. Tilknytningsbaserte foreldrekurs er et relativt nytt tilbud i mangfoldet av foreldrekurs som tilbys. Disse kursene fokuserer på barns grunnleggende behov og målet er å fremme trygghet hos barnet. For foreldre er målet økt bevissthet både på seg selv og barnet, samt en økt forståelse av hva de allerede gjør som fremmer barnets trygghet. Trygg tilknytning er en faktor som ses som et viktig element for barns velvære og helse.

I et samfunnet med høy mobilitet og stadige endringer er de råd og veiledninger man lett kunne få på tunet hjemme eller i nabolaget i dag blitt en oppgave for de offentlige institusjonene. Barn, unge og deres familier er et offentlig prioritert område. Ulike foreldrestøttende tiltak som gis har stor variasjon og kvalitet. En kunnskapsbasert praksis er et viktig prinsipp som handler om å bruke eksisterende forskningsbasert kunnskap i egen praksis. Flere foreldreveiledningsprogram er forsket på i ulike kliniske settinger og på risikogrupper. Disse programmene tilbys også til ikke- kliniske befolkningsgrupper. Hva er effekten og brukeropplevelsen når tiltakene gis til ikke-klinisk populasjon? Vi vet at de mest verdifulle og helsefremmende tiltakene er de som settes inn overfor barn og deres familier. Jo yngre barna er, jo mer lønnsomt. Vi trenger å utvikle kunnskap om disse tiltakene for å drifte etter prinsippet om en kunnskapsbasert praksis. Foreldrekurs med fokus på tilknytningsteori er prosjektet sitt fundament og tilbys foreldrene gjennom programmet Circle of Security Parenting (COS P). Det vil systematisk fremmes som et tilbud gjennom helsestasjons programmet i kommunen til foreldre når barnet fyller 3 år. Målsettingen er å fremme trygghet i barnet gjennom å arbeide med foreldrene. Trygg tilknytning er en faktor som nevnes på enhver indeks som handler om barns velvære og helse.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder