Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det nye totalforsvaret –organisering av samfunnets sikkerhets- og beredskapsressurser i møte med nye utfordringer

Alternativ tittel: The new total defense concept: Organization of society’s collective defense and civil preparedness resources in the face of new challenges.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen. Under den kalde krigen var totalforsvarskonseptet selve bærebjelken i det militære forsvaret av landet. Ved å trekke på samfunnets sivile ressurser, sto et lite land som Norge bedre rustet til å møte en ytre trussel. At totalforsvarskonseptet på den tiden ikke omfattet de lavere krisenivåene, gjorde at konseptet mistet mye av sin relevans etter den kalde krigens slutt. Høsten 2016 besluttet regjeringen å sette i gang et arbeid for å fornye det norske totalforsvaret. Begrunnelsen var det nye trusselbildet, og en tiltagende uoversiktlig sikkerhetspolitisk situasjon, eksemplifisert gjennom Russlands annektering av Krim i Ukraina. Annekteringen av Krim, og gjennomføringen av flere møter i Sentralt totalforsvarsforum (STF) under kornapandemien, er begge eksempel på at skillet mellom stats- og samfunnssikkerheten er i endring. Dette fanges opp i prosjektets overordnede forskningsspørsmål: "Hvordan påvirkes det nye totalforsvaret av, og videreutvikles i, et dynamisk trussel- og beredskapsbilde?" Teorigrunnlaget i prosjektet blir utviklet på bakgrunn av litteraturanalyse av tilgjengelig og relevant forskning innen samfunnsvitenskapen, da spesielt i fag som organisasjonsvitenskap og tverrfaglige forsvarsstudier. Det empiriske materialet vil bli hentet inn gjennom dokumentstudier, intervju, spørreskjema og en case-studie basert på deltakende observasjon. I starten av dette Ph.d-prosjektet blir det gjennomført en sammenlignende analyse mellom det norske og det finske totalforsvarskonseptet. Formålet er å fremheve både likheter og forskjeller som følge av ulike veivalg og prioriteringer i de to landene. Den komparative analysen gir en del av bakteppet for intervjuer av sivile, private og militære aktører. I tillegg vil case-studien, som bygger på NATO og totalforsvarsøvelsen Trident Juncture 18, bli brukt til å svare på forskningsspørsmålet.

'Totalforsvaret' er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen. I dag omfatter begrepet gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for, og håndtere kriser i hele krisehåndteringsspekteret. Høsten 2016 besluttet regjeringen å sette i gang et arbeid for å fornye det norske totalforsvaret. Begrunnelsen var det nye trusselbildet, og en tiltagende uoversiktlig sikkerhetspolitisk situasjon. Programmet ble avsluttet 31.12 2020. Totalforsvaret, med sine private, offentlige, frivillige og militære aktører, er en kompleks organisasjon. Prosjektets overordnede problemstilling er: Hvordan påvirkes det nye totalforsvaret av, og videreutvikles i, et dynamisk trussel- og beredskapsbilde? Den overordnede problemstillingen er operasjonalisert i tre delspørsmål. Det første delspørsmålet tar for seg kjennetegn ved dagens totalforsvar. Totalforsvarskonseptet er en organisering av beredskapen som er særlig utbredt i Norden og Baltikum. Det norske totalforsvarskonseptet vil derfor bli sammenlignet med det finske konseptet for å fremheve særtrekk og peke på ulike veivalg. Skillet mellom statssikkerheten og samfunnssikkerheten er i endring. Spørsmålet som stilles er hva dette betyr for totalforsvarskonseptet; særlig knyttet til gråsoneutfordringer som sammensatte trusler, inkludert cyberangrep, påvirkningsoperasjoner med mer. Hva betyr det organisatorisk om skillet mellom stats- og samfunnssikkerhet viskes ut? Det tredje delspørsmålet ser på totalforsvarets avhengighet av kommersielle aktører/private virksomheter for å ivareta for eksempel forsyningssikkerheten. Er trenden tiltagende, og hvilke utfordringer kan internasjonale, ofte uoversiktlige forsyningskjeder føre til for totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet? Formålet med prosjektet er å avdekke ny kunnskap om totalforsvaret, og peke på fremtidige utfordringer og potensielle løsninger for en videreutvikling av konseptet.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder