Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Seterbruk på Nordvestlandet - Nytt perspektiv på gamle problemstillinger

Alternativ tittel: Shielings of the Northwest – ancient objectives, recent perspectives

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327209

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Hovedmålet med prosjektet er å øke kunnskapen om forhistoriske setre og seterbruk i Møre og Romsdal, og å fremme bærekraftig metodebruk og forvaltning av historisk kjente seteranlegg. Seterbrukets opphav og utvikling har vært mye diskutert de siste 100 årene. Pr. i dag er de fleste setrene i Norge, med spor etter forhistorisk bruk, lokalisert til Vestlandet. Det arkeologiske og naturvitenskaplige materialet er likevel tynt, og det har ikke vært gjort noen systematisk tilnærming til dette. En stor del av funnene består av kulturlag, noe som kan vitne om seterrelaterte aktiviteter i jernalder og middelalder, men som i liten grad forteller om bygninger, innhegninger og andre strukturer i området. En særlig utfordring er at mange av sporene ligger skjult under setervoller som også var i bruk i historisk tid, og som følgelig er vanskelig å kartlegge uten større arkeologiske inngrep. Prosjektet vil ha tre delmål: 1) å kartlegge kunnskapsstatus og vurdere representativiteten i dagens kulturminnedatabase, blant annet for å vurdere eventuell reell variasjon opp mot ulik vektlegging og ulike strategier innenfor dagens forskning og forvaltning. Det vil foretas en gjennomgang av eksisterende arkiver og databaser for å sammenstille det arkeologiske og naturvitenskaplige materialet som foreligger, supplert med intervjuet og nye målrettede undersøkelser. 2) å vurdere muligheter og utfordringer ved bruk av geofysiske og ikke-destruktive metoder På utvalgte seteranlegg i Møre og Romsdal vil det prøves ut nye metoder, som ikke innebærer graving, for å påvise bygninger, gjerder og andre strukturer som er skjult under markoverflaten. Undersøkelsene vil suppleres av mindre håndgravde sjakter og prøvestikk. 3) å vurdere muligheter og utfordringer ved bruk av geoarkeologiske metoder. Fra påviste kulturlag på setrene i Møre og Romsdal vil det tas ut ulike former for naturvitenskaplige prøver som kan både fortelle om landskapsendringer og skiftende bruk av setrene over tid.

Seterbrukets opphav og utvikling har vært mye diskutert de siste 100 årene. Det empiriske grunnlaget er imidlertid tynt sammenlignet med andre former for forhistorisk agrarbebyggelse, og det har ikke vært gjort noen større systematisk tilnærming til å se på regional variasjon i det arkeologiske og naturvitenskaplige materialet. Pr. i dag er de fleste setrene i Norge, med spor etter forhistorisk bruk, lokalisert til Vestlandet. En stor del av funnene består av kulturlag, som vitner om agrar aktivitet i området i jernalder og middelalder, men som i liten grad forteller og bygninger, innhegninger og andre strukturer i området og hvilke former seterbruket hadde. En særlig utfordring ligger i at mange av sporene ligger skjult under setervoller som var i bruk i historisk tid, og som følgelig er vanskelig å avdekke uten større arkeologiske inngrep. Prosjektet har tre tilnærminger, som både vil kunne gi ny empiri og kunnskap om setrenes eldste historie, og samtidig vil styrke den generelle faglige og metodiske kompetansen i organisasjonen: 1) Gjennomgang av eksisterende arkiver og databaser for å sammenstille det arkeologiske og naturvitenskaplige materialet som foreligger, for å etablere kunnskapsstatus og vurdere representativiteten av det samlede materialet. Gjennomgangen vil suppleres med intervjuer ved ulike institusjoner i kulturminneforvaltninger, samt nye ekstensive undersøkelser innenfor fylkets grenser. 2) Gjennomføring av geofysiske og ikke-destruktive metoder på utvalgte seteranlegg i fylket for å påvise bygninger, gjerder og andre strukturer som er skjult under markoverflaten. Undersøkelsene vil støttes av mindre sjakter og prøvestikk. 3) Uttak av ulike naturvitenskaplige prøver (C14, pollen, insekter, lipid, aDNA, mikromorfologi, XRF) fra påviste kulturlag, på og omkring utvalgte seteranlegg, for å kunne si mer om skiftende bruk av områdene over tid. Prosjektet legger opp til å bygge nettverk med eksterne FoU-institusjoner, både i Norge og utenlands.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune