Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Komponisten Fridthjov Anderssen – en stilstudie av hans musikk

Alternativ tittel: Fridthjov Anderssen - a study of his music

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327211

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Av klassiske musikere som har levd og virket i Bodø, står Fridthjov Anderssen (1876-1937) i en særstilling. I en periode der det i Nord-Norge fantes svært få musikere med det vi i dag vil kalle høyere musikkutdanning, reiste Anderssen til Oslo og Leipzig for å studere orgelspill og komposisjon. Etter å ha vært en sentral skikkelse gjennom mellomkrigstiden, ble Fridthjov Anderssen og hans musikk på det nærmeste glemt etter hans død i 1937. Hovedmålene for dette forskningsprosjektet er å dokumentere Fridthjov Anderssens kompositoriske virke og å plassere ham i en musikkhistorisk sammenheng. Et viktig delmål er å gjøre Fridthjov Anderssens musikk mer tilgjengelig for musikere og publikum. Den overordnede problemstillingen er som følger: Hva kjennetegner komponisten Fridthjov Anderssens kunstneriske virke, og hvordan plassere Anderssen i norsk og internasjonal musikkhistorisk sammenheng gjennom en analyse av hans hovedverk Utferdsdraapa? Utferdsdraapa, med tekst av Per Sivle, er skrevet for solister, mannskor og symfoniorkester. Verket har en total spilletid på ca. 40 minutter. Både i kraft av sitt store omfang i lengde og besetning, og gjennom det at Anderssen brukte over 20 år på å fullføre verket, kan Utferdsdraapa betraktes som en oppsummering av Fridthjov Anderssens produksjon. Det er også påfallende at Anderssen nesten ikke komponerte noen ting de siste 13 årene av sitt liv, etter at Utferdsdraapa ble fullført i 1924. Prosjektet vil først og fremst analysere Utferdsdraapa i lys av det musikkteoretiske pensum Anderssen hadde gjennomgått under sine komposisjonsstudier ved musikkonservatoriet i Leipzig. Som en del av analysearbeidet, vil det også bli utarbeidet en kombinert praktisk og kritisk-vitenskapelig noteutgave av Utferdsdraapa. Gjennom analysen av Utferdsdraapa, og sammenligning med Anderssens øvrige verker, vil forskningen avdekke typiske trekk ved Fridthjov Anderssens komposisjonsteknikk og stilistiske ståsted.

Prosjektets overordnede problemstilling er som følger: Hva kjennetegner komponisten Fridthjov Anderssens kunstneriske virke, og hvordan plassere Anderssen i norsk og internasjonal musikkhistorisk sammenheng gjennom en analyse av Utferdsdraapa? Dette ønsker jeg å svare på gjennom å besvare følgende forskningsspørsmål: - Hvilke særtrekk kjennetegner Fridthjov Anderssens musikalske stil, og hvordan trer disse tydelig fram i Utferdsdraapa? - I hvor stor grad er Fridthjov Anderssens kunstneriske uttrykk et resultat av hans musikkutdanning i Leipzig? - Hva kjennetegner komposisjonsstilen i Utferdsdraapa sammenlignet med samtidige komponisters stil og estetikk? - Hvordan forholder Fridthjov Anderssen og hans musikk seg til nasjonalromantikkens kunstneriske idealer? Jeg ønsker å analysere verket i lys av det pensum Anderssen hadde gjennomgått under sine studier ved musikkonservatoriet i Leipzig, og da i første rekke professor Salomon Jadassohns lærebøker "Die Formen in den Werken der Tonkunst", og "Lehrbuch der Instrumentation", samt hans på dette tidspunkt nyeste publikasjon om Richard Wagners komposisjonsstil, "Melodik und Harmonik bei Richard Wagner". Alle disse tre bøkene er rike på praktiske eksempler fra standardrepertoaret i tysk musikkhistorie, og gir både en pekepinn på hva som var de faglige tyngdepunktene i undervisningen, og hvilke komponister og verker Fridthjov Anderssen ble påvirket av i denne perioden av sitt liv. Som en del av analysearbeidet, vil jeg utarbeide en kombinert praktisk og kritisk-vitenskapelig noteutgave av Utferdsdraapa. Hovedformålet med dette edisjonsarbeidet er å avdekke mulige feilkilder i verkanalysen, i tillegg til at noteutgaven utgjør et viktig arbeid i seg selv, både musikkvitenskapelig og formidlingsmessig. Gjennom analysen av Utferdsdraapa, og sammenligning med Anderssens øvrige verker, vil jeg kunne avdekke typiske trekk ved Fridthjov Anderssens komposisjonsteknikk og stilistiske ståsted.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune