Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hjemmesykehus for voksne pasienter

Alternativ tittel: Hospital at home for adult patients

Tildelt: kr 1,8 mill.

PhD- prosjektet utforsker ulike forhold ved hjemmesykehus for voksne pasienter som har behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling, hvor samhandling mellom sykehus og kommune og bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging er sentrale elementer. I hjemmesykehus ytes spesialisthelsetjenester i pasienters eget hjem for en avgrenset periode, for tilstander som vanligvis krever sykehusinnleggelse. PhD- prosjektets hovedmål er å bedre forstå forutsetninger for, og konsekvenser av, å flytte behandling og oppfølging av voksne pasienter, med tilstander som vanligvis blir behandlet i sykehus, til pasientens hjem. Tidligere studier har blant annet vist at behandling og oppfølging i hjemmet gir adekvate behandlingsresultat for pasienter. Det foreligger derimot lite forskning på erfaringer og refleksjoner som pårørende, ledere og fagpersonell i spesialist- og primærhelsetjenestene gjør seg i forbindelse med å ta i bruk hjemmesykehus for voksne. Dette er områder som PhD-prosjektet utforsker. Det gjennomføres tre kvalitative delstudier. I del-studie 1 studerer vi hvordan pårørende og voksne pasienter beskriver involvering og roller til pårørende, når pasienter mottar behandling og oppfølging i hjemmesykehus. I del-studie 2 skal vi se på erfaringer knyttet til vurdering og overføring av pasienter til hjemmesykehusbehandling, slik den erfares og oppleves av fagpersonell og ledere i spesialisthelsetjenesten. I del-studie 3 studerer vi implementeringsprosesser i kommuner hvor hjemmesykehus vurderes iverksatt og eventuelt tas i bruk.

Forskning viser at hjemmesykehus trolig er et godt alternativ til behandling i sykehus. Nasjonal helse- og sykehusplan definerer hjemmesykehus som er riktig retning å gå for å realisere bærekraftige helse-omsorgstjenester og for å realisere helsepolitiske målsetning om pasientens helsetjeneste. Man ser ser stadig flere driftsmodeller for hjemmesykehus i Norge, også for voksne pasienter. Phd- prosjektets hovedmål er å studere forutsetninger for å lykkes med og konsekvenser av å etablere hjemmesykehus for voksne pasienter med behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling. Det foreligger lite forskning på grupper som er sentrale i implementering og gjennomføring av hjemmesykehus. Prosjektet fokuserer derfor på disse gruppene, som er pårørende, ledere og fagpersonell i kommuner og sykehus. Phd- prosjektet består av tre delstudier med følgende målsetninger: Å få økt kunnskap om: 1) Pårørendes involvering og rolle når voksne pasienter får behandling og oppfølging i hjemmesykehus. 2) Forhold i spesialisthelsetjenesten som hemmer og/ eller fremmer rekruttering og overføring av pasienter til hjemmesykehus. 3) Forhold i primærhelsetjenesten som hemmer og/ eller fremmer implementering og drift av hjemmesykehus. Phd- prosjektet er basert på et innovasjonsprosjekt fra Møre og Romsdal, hvor hjemmesykehus for personer med behov for langvarig intravenøs antibiotikabehandling er basert på samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjeneste og bruk av teknologi for trygghet og avstandsoppfølging. Kunnskap fra Phd- prosjektet vil bidra til et kunnskapsbasert hjemmesykehus- tilbud i regionen Møre og Romsdal, og videre gi viktig kunnskap for innføring av nye samhandlingsmodeller for hjemmesykehus i Norge. Ny kunnskap om pårørendes rolle vil ha betydning for videre tjenesteutvikling ved å utvikle støttende tiltak ovenfor pasienter og pårørende i forbindelse med hjemmesykehusbehandling.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune