Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Ressursfordeling i helse- og omsorgstjenesten i kommunene

Alternativ tittel: Resource allocation within primary health and care services in Norwegian municipalities

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327219

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Helse- og omsorgstjenesten i de 356 norske kommunene er en svært viktig leverandør av trygghet og velferd til innbyggerne, og forvalter årlig over 150 milliarder kroner. Vi vet hvordan midlene til tjenesten kommer inn til kommunene, og vi kan i ettertid observere hvordan midlene er fordelt til ulike tjenester (legetjeneste, fysioterapi, helsetjenester i hjemmet, omsorgsboliger, sykehjem, mv). Vi har imidlertid ikke god nok kunnskap om hvordan den interne ressursfordelingen foregår i kommunene. Hvilke modeller brukes? Hvilke kriterier legges til grunn? Hvordan er prosessene? I media kan vi lese oppslag om brukere og pårørende som mener de ikke får hjelpen de har krav på, og om ansatte som opplever at de må gi «stoppeklokke-omsorg». Men det er også eksempler på kommuner som myndiggjør brukerne med spørsmålet «Hva er viktig for deg?», og det gjennomføres forsøk i flere kommuner med myndiggjøring av medarbeiderne gjennom «tillitsmodeller». Prosjektet vil kartlegge hvordan den interne ressursfordelingen skjer i helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner. En vil også studere om det finnes noen sammenheng mellom modeller og prosesser for ressursfordeling, og kostnadseffektivitet og kvalitet på tjenestene. I prosjektet vil en forsøke å utvikle en ny styringsmodell for helse- og omsorgstjenesten i mellomstore norske kommuner. Her må en avveie behovene hos brukerne opp mot de økonomiske og faglige rammene tjenesten har. En må avveie myndiggjøring av brukere og ansatte opp mot behov for styring, samt avveie krav om helhetlige og sammenhengende tjenester opp mot at tjenestene må ytes fra ulike organisatoriske enheter. Denne modellen vil bli implementert i Vestvågøy kommune. Kommunen ligger midt i Lofoten, har 11.500 innbyggere, og en god og faglig sterk helse- og omsorgstjeneste. En vil studere hvilke effekter styringsmodellen har på kvalitet på tjenesten til brukerne, på kostnadseffektivitet, og hvordan den påvirker de ansatte og organisasjonen.

Det synes å mangle kunnskap på intern ressursfordeling i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Tradisjonelt har kommunens helse- og omsorgstjeneste vært styrt gjennom rammebudsjettering. Inspirert av New Public Management (NPM) tok flere kommuner på 2000-tallet i bruk aktivitetsbasert finansiering (ABF). Her blir enhetene finansiert gjennom på forhånd spesifiserte kriterier. De siste årene har flere kommuner, inspirert av New Public Governance (NPG), gjort forsøk med samskaping, tjenestedesign og tillitsmodeller. Formålet med prosjektet er å kartlegge og analysere modeller og prosesser for ressursfordeling i kommunene. FoU-utfordring her er både å framskaffe kunnskap om modeller og prosesser i kommunene, og analysere mulige sammenhenger mellom dette og kvalitet og kostnadseffektivitet. En må her kontrollere mot kommunens størrelse, demografi, tjenesteprofil og inntektsnivå. Videre er formålet å bidra til ny styringsmodell for helse- og omsorgstjenesten i mellomstore kommuner. FoU-utfordringen vil både være å hente inn kunnskap og erfaring fra kommunene, samt å anvende kunnskap fra forsøk med samskaping, tjenestedesign og tillitsmodeller, både i kommuner og andre virksomheter (også internasjonalt). Det er videre en utfordring å kartlegge hvordan digitalisering, både av tjenesteproduksjon, i brukerdialog og med styringsdata i sanntid, kan bidra til dette. I utvikling av modellen må en avveie brukers behov opp mot gitte rammer, myndiggjøring opp mot behov for styring, og helhet og sammenheng opp mot tjenester fra ulike enheter. Endelig er formål å implementere ny styringsmodell for helse- og omsorgstjenesten i Vestvågøy kommune. FoU-utfordring vil både være knyttet til iverksetting, og til kartlegging av effektene på kvalitet, kostnadseffektivitet, og for organisasjonen. Dette vil ha preg av aksjonsforskning, der kandidaten både er deltaker og observatør, og dokumentasjon skjer innad mot deltakerne og organisasjonen, og utad i form av publisert forskning.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune