Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Bærekraftige kommuner - fra ord til handling. En studie om hvordan norske kommuner skal nå sine bærekrafts- og klimamål.

Alternativ tittel: Sustainable municipalities–from words to action. A study of how Norwegian municipalities should act to achieve their goals

Tildelt: kr 1,8 mill.

I Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging slås det fast at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, og at det derfor er viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Videre fremheves det at fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og bærekraftsmålene i Norge. Det er lite eksisterende forskning som ser på hva effektene av å integrere bærekraftsmålene i de styrende dokumentene er eller hvordan målsetningene får innvirkninger på handlingsmønstre i driftsorganisasjonen. Denne avhandlingen tar sikte på å finne svar på hvordan norske kommuner på best mulig måte kan gjøre konkrete handlinger for å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Det er ønskelig å finne ut av hvordan man kan bevege seg fra store ord i lokale, nasjonale og internasjonale rapporter, strategier og planverk til daglig drift og operasjonalisering. Mye tyder på at bærekraftutfordringene må løses gjennom tverrsektorielt samarbeid og helhetlig optimalisering, noe som er spesielt utfordrende å gripe an for en kommune. Hypotesen som er utgangspunktet for målformuleringene til denne avhandlingen, er at økonomi er hovedindikatoren for beslutninger og premissgiver for vurdering av måloppnåelse i organisasjoner. Videre antas det at på grunn av dette, er effektene og konsekvensene av typiske tiltak godt kjent og kommunisert. Forskning og generell offentlig debatt tyder på at vi må tilnærme oss bærekraftstematikken på en tilsvarende måte som vi gjør med det økonomiske resultatet – altså forpliktende kontinuerlig måling gjennom året og ikke bare ved rapporteringsøyeblikket. Dette leder oss inn på hovedmålet til denne doktorgradsavhandlingen som er: «Utvikle rammeverk som muliggjør, forplikter og følger opp daglige aktiviteter som fører til at bærekraftsmålene og klimamålene til den enkelte kommune nås.»

Det er et stort kunnskapshull knyttet til hvordan norske kommuner på best mulig måte kan gjøre konkrete handlinger for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen og det er nettopp dette denne avhandlingen ønsker å finne svar på. Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har også en stor interesse av å få mer innsikt i hvordan bærekraftstematikken skal angripes på en mer konkret og effektfull måte. Erfaringene er at gapet mellom visjonene til kommunene og dag-til-dag handlinger ute i kommuneorganisasjonene er stort. Det er ønskelig å finne ut av hvordan man kan bevege seg fra store ord i lokale, nasjonale og internasjonale rapporter, strategier og planverk til daglig drift og operasjonalisering. Mye tyder på at bærekraftutfordringene må løses gjennom tverrsektorielt samarbeid og helhetlig optimalisering. På grunn av det store spennet i en kommunes ansvarsområder har dette har vist seg å være særs utfordrende å gripe an. Norske kommuner har ulike forutsetninger for å levere sine tjenester. Geografi, alderssammensetning og levekår er alle faktorer som gjør at de kommunale tjenestene ikke koster det samme å tilby i alle kommuner. For å utjevne disse forskjellene kompenseres slike ufrivillige kostnadsforskjeller gjennom inntektssystemet til kommunene og fylkeskommunene. Den økonomiske aktiviteten i samfunnet skjer ute i kommunene og vi har i mange år hørt slagordet «tenke globalt og handle lokalt» i sammenheng med bærekraftsmålene. Nettopp denne frikoblingen mellom kommunenes inntektsfordelingssystem og bærekraftsprestasjon vil analyseres i doktorgradsprosjektet. Prosjektet vil finne svar på hvordan kommunesektoren skal nå sine bærekraftsambisjoner og gi et styringssystem som muliggjør at ambisjonene nås. Det er også sannsynlig at prosjektets resultater vil ha overføringsverdi til privat næringsliv.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder