Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Nærmiljøets betydning for overgang mellom ungdomsskole og videregående opplæring

Alternativ tittel: The connection between neighborhood effects and the completion of upper secondary education.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327223

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

Bergen kommune har siden 2008 arbeidet med levekårskartlegging, herunder barn og unges oppvekst og skolekvalitet. Dette prosjekt er et samarbeid mellom seksjon for samfunnsarbeid ved Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune. Bystyret har vedtatt ekstraordinær innsats for å utjevne levekårsforskjeller mellom områder og befolkning i Bergen, jf. Bystyresak 157/17 og Folkehelseoversikt-Levekår og helse i Bergen, 2019. Tidligere forskning viser betydningen av oppvekst i nabolag med konsentrasjoner av barnefattigdom, med blant annet negative nabolagseffekter på barn og unges sosiale mobilitet og livssjanser (AFI Rapport 02:2017, Hermansen et al 2019). Frafall i videregående opplæring er en prioritert satsing i områdesatsingsområdene i Bergen kommune, der andel med høyere utdanning er betydelig lavere enn øvrige områder. Personer som ikke har fullført videregående opplæring, har oftere en dårligere tilknytning til arbeidslivet. Videregående opplæring har betydning for deltakelse i samfunnet for øvrig. Tidlig innsats og tett oppfølging er viktig når man ser hele utdanningsløpet under ett (NOU 2019:2, FAFO 2018:13). Sammensatte nabolag gir mulighet til å tilegne seg sosial og kulturell kapital. Sammenhengen mellom nabolagseffekter og det å gjennomføre utdanningsløp er sammensatte og både ressurs- og utfordringsbildet varierer lokalt. Områdesatsingen i Bergen arbeider parallelt med å styrke nærmiljø, skape og opprettholde gode møteplasser, aktivitetstilbud i nærmiljøet, gjerne knyttet til skolen, for å gi muligheter for gode relasjoner og trygghet. For å få flere til å gjennomføre videregående utdanning trenger vi mer kunnskap. Prosjektet skal bidra til kunnskaps- og tiltaksutvikling for å sikre at flere elever fullfører videregående skole. Prosjektet starter med kunnskapsoppsummering og trekker inn unge medforskere for å fremskaffe kunnskap om utfordringer, ressurser og mulige tiltak.

Prosjekt skal bidra til kunnskaps- og tiltaksutvikling for å sikre at flere elever fullfører videregående skole. Frafall i videregående opplæring er en prioritert satsing i områdesatsingsområdene i Bergen kommune, der andel med høyere utdanning er betydelig lavere enn øvrige områder. Personer som ikke har fullført videregående opplæring, har oftere en dårligere tilknytning til arbeidslivet. Videregående opplæring har betydning for deltakelse i samfunnet for øvrig. Bergen kommune har siden 2008 arbeidet med levekårskartlegging, herunder barn og unges oppvekst og skolekvalitet. I prioriteringen av områder ble det lagt vekt på kommunens levekårskartlegging som gjennom flere år viser krevende levekårsforhold i deler av befolkningen (jf. Folkehelseoversikt-Levekår og helse i Bergen, 2019). Bystyret har vedtatt ekstraordinær innsats for å utjevne levekårsforskjeller mellom områder og befolkning i Bergen, jf. Bystyresak 157/17. Tidlig innsats og tett oppfølging er viktig når man ser hele utdanningsløpet under ett (NOU 2019:2, FAFO 2018:13). Tidligere forskning viser betydningen av oppvekst i nabolag med konsentrasjoner av barnefattigdom, med blant annet negative nabolagseffekter på barn og unges sosiale mobilitet og livssjanser (AFI Rapport 02:2017, Hermansen et al 2019). Dette er også dokumentert for Bergen. Sammensatte nabolag gir mulighet til å tilegne seg sosial og kulturell kapital. Sammenhengen mellom nabolagseffekter og det å gjennomføre utdanningsløp er sammensatte og både ressurs- og utfordringsbildet varierer lokalt. Områdesatsingen i Bergen arbeider parallelt med å styrke nærmiljø, skape og opprettholde gode møteplasser, aktivitetstilbud i nærmiljøet, gjerne knyttet til skolen, for å gi muligheter for gode relasjoner og trygghet. For å få flere til å gjennomføre videregående utdanning trenger vi mer kunnskap. Prosjektet startet med kunnskapsoppsummering og trekker inn unge medforskere for å fremskaffe kunnskap om utfordringer, ressurser og mulige tiltak.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune