Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Brukere og pårørendes medvirkning og samskaping av kommunale helse og omsorgstjenester.

Alternativ tittel: Users and relatives’ contribution and co-creation of local authorities’ health and care services

Tildelt: kr 1,9 mill.

Populærvitenskapelig fremstilling Kommunenes helse- og omsorgstjenester forventes å ha medansvar for brukernes samlede velvære og livskvalitet. Bedre samhandling er derfor et av helse- og omsorgssektorens viktigste utviklingsområder fremover. Skal tildeling av kommunale helse og omsorgstjenester utvikles i tråd med disse statlige føringene vil det kreve en felles faglig tilnærming fra de ansatte i tjenestene og økt involvering av pårørende og innbyggere. I Ørland kommune er systemisk praksis bestemt å skulle utgjøre en felles plattform for alle helse og omsorgstjenester. Systemisk praksis er en relasjonell tilnærming som innebærer å tenke helhet, relasjoner og sammenhenger. Studiens hovedmål er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan den systemiske tilnærmingen kan benyttes til å samskape gode bærekraftige helse- og omsorgstjenester for fremtiden. Gjennom å utvikle og gjennomføre forskning i tett samarbeid med brukere, pårørerende og tjenesteutøvere vil studien bidra til å styrke kommunenes utviklingsarbeid.

Studien søker å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan gode bærekraftige kommunale helse- og omsorgstjenester basert på systemisk tilnærming kan samskapes. Helsetjenestene som ytes i kommunen skal endre seg fra at innbyggeren mottar tjenester til å selv være med å samskape tjenestene i samarbeid med det den offentlige. Samskaping av fremtidens helse- og omsorgstjenester vil være nyttig for hele kommunen. I en fremtidig systemisk praksis vil det være sentralt at tjenesteutøverne fasiliteter en samskapende prosess med brukerne. En samskapende prosess hvor brukernes unike kunnskap om seg selv, eget liv og utfordringer spørres frem, hensyntas og vektlegges i utviklingen av et skreddersydd tjenestetilbud. Studien vil ta utgangspunkt i de kommunale helse og omsorgstjenestene i Ørland kommune. Informanter vil være brukere, pårørende, tjenesteutøvere og enhetsledere. PhD-studien ønsker å få kunnskap om: (1) brukere og pårørendes opplevelse av medvirkning i utforming av egne helse og omsorgstjenester, (2) De profesjonelles opplevelse av kommunens systemiske tilnærming og (3) utvikle fremtidige kommunale helse og omsorgstjenester hvor både brukere og deres pårørende har medvirket i utviklingen. I studien vil kandidaten forske i egen kommune. Dette kan innebære at både innbyggerne som mottar helse og omsorgstjenester og pårørende kan være bekjente av kandidaten. Materialet i studien kan også kjennes igjen av andre i Ørland kommune. Dette fordrer en stor grad av selvrefleksivitet underveis i studien og at kandidaten under hele forskningsprosessen er bevisst egen forforståelse og hvordan den påvirker forskningen. Dette stiller også strenge krav til anonymisering både i forhold til de som mottar helse og omsorgstjenester, deres pårørende og tjenesteutøverne. På samme måte vil det være viktig å være transparent i forskningen og involvere informantene i forhold til hvilket materiale som er greit å bruke og hva som ikke vil være ønskelig.

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune