Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Innovative strategies for cell wall disruption towards enhanced extraction and digestibility of value-added microalgal bioactives

Alternativ tittel: Innovative strategier for celleveggforstyrrelser mot forbedret ekstraksjon og fordøyelighet av verdiskapende mikroalgal bioaktive

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327249

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Celleveggforstyrrelse av mikroalager er et kritisk første skritt for utvinning og økt fordøyelse / biotilgjengelighet av viktige forbindelser som lipider og proteiner for akvakulturmat / råstoff, pigmenter, vitaminer og forbindelser med høy merverdi som Astaxanthin (rødt pigment som brukes i laksefôr). Konvensjonelle metoder for forstyrrelse av cellevegger, for eksempel mekanisk skjæring eller varmebehandling med organiske løsningsmidler, utgjør miljø-/helserisiko og kan forårsake denaturering/transformasjon av bioaktive midler, i tillegg til lavt ekstraksjonsutbytte og høyt energiforbruk. I samarbeid med ELEA GmbH, Tyskland, utvikler Nofima et nytt innovativt konsept for celleveggforstyrrelser basert på den kombinerte anvendelsen av Cold Plasma og Pulsed Electric-field. Kombinasjonen av disse to innovative teknologier ble vist å øke utvinningsutbyttet av proteiner og pigmenter fra Chlorella betydelig, en av mikroalger med den mest stive celleveggstrukturen. DISRUPT er den videre utviklingen og optimaliseringen av denne nye celleveggforstyrrelsesmetoden for behandling av algebiomasse. DISRUPT vil gi nødvendig nøkkelinformasjon om potensialet i konseptet for celleveggforstyrrelser og vil etablere grunnlaget for en ny applikasjon til FORNY-programmet i 2021 som vil omfatte en oppskalering av produksjonsmetodene, utvidet screening av biomasseressursene og produksjon av en pilotenhet for biomassebehandling.

-

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Portefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerHelsenæringenMarinHelseHavbrukFôr og ernæringLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Bioøkonomi og forvaltningMarinMarint arealbruk og arealendringBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiKommersialiseringLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje HavBioteknologiMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelAvanserte produksjonsprosesserPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukBransjer og næringerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBioteknologiMiljø og naturmangfoldMarint arealbruk og arealendringAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)BioøkonomiPortefølje HelseLTP2 HavAnvendt forskningHavbrukPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Fornyelse i offentlig sektorMatMat, helse og velværeVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Delportefølje Klima og miljøUtviklingsarbeidMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMatMat - Blå sektorLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Industri og tjenestenæringerMiljø og naturmangfoldMarinMarin bioteknologiMatPortefølje Muliggjørende teknologierMarinHavbruk