Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Transitions in systems of infrastructure. Social and geographical effects of electrification of the transport sector.

Alternativ tittel: Endring i etablerte infrastruktursystemer. Fordelingseffekter av virkemiddelbruk for elektrifisering av transportsektoren.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Målet med dette prosjekt er å utvikle en bedre forståelse av fordelingseffekter ulike virkemidler har i endring av komplekse system av infrastruktur, og elektrifisering av transportsektoren brukes som eksempel. Norge har sterke virkemidler på plass for å elektrifisere transportsektoren, og slike sterke virkemidler vil alltid ha en geografisk, sosial og økonomisk effekt. Miljødirektoratet har behov for å bedre forstå slike effekter og for å lage et rammeverk for å bedre trekke inn kunnskap om effekter av virkemiddelbruk i våre analyser. Særlig viktig er en bedre forståelse av effekten over tid da direktoratet også lager tiltaks- og utslippsanalyser i et 2030 og/eller 2050-perspektiv. I et slikt lenger perspektiv er det viktig å unngå virkemiddelbruk som løser utfordringer på kort sikt i dag - men som kanskje lager løsninger som blir til barrierer for å nå mål på lenger sikt. Vekt av sosial rettferdighet i den grønne omstillingen er noe EU ofte peker på. Kan vi identifisere og sammenligne geografiske, økonomiske og sosiale effekter av virkemiddelbruk i transportsektoren i Norge kan vi også bidra til raskere og mer rettferdig omstilling til nullutslipp-samfunnet.

Prosjektet består av tre deler som sammen skal løfte frem effekter av virkemiddelbruk i lys av endring i større infrastruktursystem. Elektrifiseringen av transportsektoren og -infrastrukturen brukes som utgangspunkt i studien. Et poeng her er at det er ting å lære av elektrifiseringen av personbiler som kan gjøre introduksjon av nullutslippsløsninger i andre og mer krevende segment raskere. Bedre kunnskap om effekter av virkemiddelbruk skal gjøre Miljødirektoratet bedre i stand til å gi innspill til mer effektiv bruk av virkemidler. Den første fasen av prosjektet er en i hovedsak teoretisk del som skal svare på hva endring i etablerte infrastruktur- og transportsystem faktisk er. Her inngår et historisk blikk på transportsektorens utvikling (rom, sted og skala) over tid med et særlig blikk på veitransport. Denne delen av prosjektet vil også gi en forståelse av det unike med dagens omstilling der ikke bare transportsystemet er i endring, men samtidig og tett knyttet til det også endring i energisystemet. Den andre fasen av prosjektet vil være en mer direkte analyse og forståelse av de sosiale implikasjonene som virkemiddelbruk i systemendringene mot elektrifisering har. Norge har sterke virkemidler på plass for å legge om transportsektoren til nullutslippsløsninger, og slike sterke virkemidler vil alltid ha en geografisk, sosial og økonomisk effekt. For å kunne styre utviklingen slike en ønsker er det nettopp slik kunnskap om disse effektene som vil være viktig, og det vil være viktig kompetanse for Miljødirektoratet som får utredningsoppdrag innenfor omstillingen av transport. Den siste fasen av prosjektet vil ved å analysere funn i de to første fasene ta for seg ending i transportsektoren i et norsk eller nordisk perspektiv. Dette er særlig relevant kunnskapsbygging i en tid der vi ser en stor policy-utvikling i EU der en rekke direktiv omarbeides og etter hvert skal implementeres også i Norsk lov og regulering.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder