Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NordForsk Machine learning applied to predicting and preventing production loss in aquaculture

Tildelt: kr 5,0 mill.

Hvert år dør opptil 20 % av laksefisk I oppdrett før slakt. Episoder med dødelighet skjer under stressende hendelser og intervensjoner som avlusning, forringet vannkvalitet og transport til slakt. Stor fisk som dør under stressende prosedyrer før slakt er av spesielt bekymringsfullt, med tanke på investeringene som kreves for å få fisken opp til denne størrelsen. Slik dødelighet er et alvorlig velferdsspørsmål og utgjør en betydelig hindring for bærekraft, etikk og økonomi i den nordiske havbruksnæringen. Foreløpig er årsakene til stressrelatert dødelighet usikre, men stadig flere bevis tyder på at flertallet dør av hjertesvikt på grunn av unormale hjerteformer eller andre typer hjertesykdommer. Vi har tilgang til foreløpige data som knytter hjertemorfologi til hjertesykdom og stressindusert dødelighet. Dermed kan unormal hjerteform representere en ny og lovende indikator på hjertefunksjon, ytelse og risiko for dødelighet. Det er sannsynligvis flere årsaker til utvikling av hjertesykdom hos laksefisk i oppdrett. I likhet med mennesker kan utvikling av hjertesykdom hos fisk være knyttet til faktorer som kosthold, fysisk aktivitet, fysisk form og stress fra miljøet. DigiHeart-prosjektet, et konsortium av forskere og industripartnere fra Norge, Sverige og Færøyene skal utvikle teknologi og kontrollsystemer som bruker maskinlæring for kontinuerlig å kartlegge data om alle disse faktorene, i tillegg til drifts- og miljøforhold for å identifisere årsaker bak hjertesykdom og dødelighet hos laksefisk. I tillegg vil prosjektet utvikle verktøy for å evaluere dødelighetsrisiko før stressende intervensjoner på oppdrettsanlegg. Ved å identifisere faktorer som fører til hjertesykdom og dødelighet og utvikle verktøy som kan forutsi prestasjon og dødelighet, har konsortiet som mål å forbedre bærekraft og dyrevelferd og redusere dødeligheten i oppdrett. Konsortiet har startet innsamling av data og prøvemateriale for analyse med kausale sannsynlighetsmodeller. Verktøyet for vurdering av hjertemorfologi ved maskinsyn er trent på hjertebilder samlet inn i prosjektet og er nå i stand til å utføre automatisk vurdering av hjertemorfologi.

-

Every year, up to 20% of farmed salmonids die before slaughter. Episodes of mortality happen during stressful incidents and interventions such as parasite treatment, deteriorating water quality, and transport to slaughter. Large fish that die during stressful procedures before slaughter is of particular concern, considering the investment required for growing fish to this size. Such mortality is a serious welfare issue and poses a considerable obstacle to sustainability, ethics and economy of the Nordic aquaculture industry. Currently, the causes of stress-related mortality are uncertain, but an increasing body of evidence suggests that the majority die from heart failure due to abnormal heart shapes or other types of heart disease. We have access to preliminary data that link cardiac morphology to cardiac morbidity and stress-induced mortality. Thus, abnormal heart shape may represent a novel and promising indicator of heart function, performance and risk of mortality. There are likely several causes underlying development of heart disease in farmed salmonids. Similar to humans, development of heart disease in fish may be linked to factors such as diet, physical activity, physical condition and stress from the environment. The DigiHeart project, a consortium of researchers and industry partners form Norway, Sweden and the Faroe Island will develop technology and control systems that use machine learning to continuously survey data about all these factors, in addition to operational and environmental conditions to identify causes behind heart disease and mortality in farmed salmonids. In addition, the project will develop on-site tools to evaluate mortality risk prior to stressful operational practices on fish farms. Thus, by identifying factors leading to heart disease and mortality and developing tools that can predict performance and mortality, the consortium aims at improving sustainability and animal welfare and reducing mortality in salmonid aquaculture.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning