Tilbake til søkeresultatene

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Developing BBB-ASL as non-invasive early biomarker of Alzheimer’s disease

Alternativ tittel: DEBBIE

Tildelt: kr 6,5 mill.

Alzheimers sykdom (AD) forårsaker de fleste tilfeller av demens. Et av de tidligste tegnene er tap av blod-hjerne-barriere (BBB) integritet, som kan avbildes med positronemisjonstomografi (PET) og magnetisk resonansavbildning (MR) og kan være relatert til sykdomsprogresjon. Arterial spin labeling (ASL) er en MR-teknikk for virkelig ikke-invasiv måling av hjernens blodperfusjon inkludert vaskulær permeabilitet eller BBB-integritet. For BBB-integritetsmåling kan den imidlertid ikke brukes pålitelig i kliniske omgivelser på grunn av lange skanningstider. Vi antar at dette kan overvinnes ved å utvikle innovative teknikker for å tillate pasientspesifikt tilpassede BBB-permeabilitetsvurderinger. DEBBIE-konsortiet vil utvikle og fokusere på automatisk 1) Kalibrering av MRI-opptak basert på pasientens hemodynamiske status, 2) Standardisering av bildebehandling for korreksjon mellom skannere og 3) Validering av denne integrerte MR-løsningen ved å sammenligne den med PET- og proteomiske markører, 4) Anvendelse i flere pågående AD-studier for å evaluere klinisk verdi. DEBBIE-konsortiet vil fremskaffe en sensitiv, ikke-invasiv og tidlig biomarkør for kognitiv sykdom. ASL-teknikken vil identifisere patologi som ligger til grunn for tap av kognisjon, og baner vei for presisjonsintervensjon. I løpet av 2021 er eksieterende ASL-data bearbeidet for publikasjon, biomarkør-teknikker (basert på cerebrospinalvæske-målinger) for småkarpatologi og BBB dysfunksjon er videreutviklet og pasienter er rkertuttert for nye BBB-ASL MRI-opptak. Samtidig er protokollen for MRI-undersøkelser ferdigutviklet og klar for implementering pr. 301121.

Alzheimer’s Disease (AD) causes the majority of dementia cases. The cerebral disease is devastating and incurable. AD painfully slowly destroys biographic memory, affects thinking and procedural skills leading to a complete dependency on family or health care services and death. While the incidence of AD rises in an ageing population, AD can also hit younger persons (presenile AD). One of its earliest and dynamic signs is the loss of the Blood-Brain-Barrier (BBB) integrity, which can be imaged with positron emission tomography (PET) and magnetic resonance imaging (MRI). While most methods require contrast agents, arterial spin labelling (ASL) is an MRI technique for truly non-invasive measurement of perfusion, allowing the measurement of several hemodynamic and physiological parameters including the vascular permeability or BBB integrity. ASL is currently the only technique for mapping local changes in BBB integrity without the use of contrast-enhancing agents or radioactive tracers. However, for BBB integrity measurement it cannot be used reliably in a clinical setting due to often rather long scan times and sensitivity to patient-specific hemodynamic variations. We hypothesize that these challenges can be overcome by developing and integrating innovative techniques to allow for patient-specifically tuned BBB permeability assessments. The DEBBIE consortium will develop and focus on automatic WP1) Calibration of MRI acquisition parameters based on the patient’s hemodynamic status at scan time, WP2) Standardization of image processing for atlas-based correction of between-scanner and between-patient confounders, WP3) Validation of this integrated MRI solution by comparing it with PET, and WP4) Application in several ongoing longitudinal AD studies to evaluate its clinical value. This work will allow the DEBBIE consortium to provide a sensitive, non-invasive, and early biomarker of cognitive decline.

Budsjettformål:

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Finansieringskilder