Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Jubileumskonferanse: MED MAT- OG HELSEFAGET INN I FRAMTIDA: FAGFORNYELSE, FORANKRING OG FORSKNING

Tildelt: kr 99 999

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) har gjennom sine 100 år vært, og er fortsatt, en iherdig og sterk stemme som kjemper for barn og unges rett til god opplæring i mat- og helsefaget i grunnskolen og for utdanning av kvalifiserte lærere i faget. Gjennom et faglig fokus på å etablere sunne og bærekraftige matvaner i tråd med nasjonale kostråd bidrar opplæringen til å redusere sosial ulikhet i helse. Barn og unge har gjennom nasjonale læreplaner rett til kvalitativ god opplæring i grunnskolefaget mat og helse, ett av skolens viktigste fag. LMHS er gjennom årlige, nasjonale konferanser en pådriver for å heve kompetansen blant faglærere i mat og helse når det kommer til psykisk helse, livsmestring og folkehelse. Dessverre er dette også skolens minste fag og et fag der 59% av de som underviser i faget mangler fagfordypning (og hele 78% på småskoletrinnet). Det er viktig at mat- og helselærere integrerer teoretisk kostholdsinformasjon i det praktiske arbeidet, samt etablerer grunnleggende kunnskaper innen hygiene og matlaging, slik at elevene skal kunne ta ansvar for eget kosthold og helse i et livsløp. Arbeidet i LMHS gir et viktig bidrag inn mot opplysning innen helse- og sosialpolitiske spørsmål. Organisasjonen har gjennom kompetanseheving av lærere i fagfeltet gjort de nasjonale kostrådene til en del av den norske matkulturen. Organisasjonen har gjennom 100 år som ideell, pådriverorganisasjon for folkeopplysning i et fagfelt som har betydd mye for alle generasjoner, nedlagt et enormt dugnadsarbeid. Den 28. oktober 2021 avholdes jubileumskonferansen, for å videreformidle forskning og kunnskap innen områdene mat og helse. Konferansen følges opp på en digital møteplass, med hovedformål om nettverksbygging og forskningsutveksling blant de som underviser i mat og helse eller på annen måte har interesse i dette fagfeltet. Det legges til rette for diskusjoner for videre forskningssamarbeid og muligheter for forskningssøknader på tvers av skoler/institusjoner.

Budsjettformål:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester