Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norsk Behandling av Biprodukter fra Aluminiumindustrien (NoBAl)

Alternativ tittel: Domestic treatment of by-products from the Aluminium industry in Norway

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektnummer:

327564

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

NoBAl (Norsk behandling av biprodukter fra Aluminiumindustrien) er et samarbeidsprosjekt mellom norske aluminiumprodusenter (Hydro, Alcoa), dross-behandler (Real Alloy) og forskningsmiljøet (SINTEF). Hovedmålet er å danne minst mulig biprodukter og at norsk aluminiumindustri ikke skal eksportere problemavfall, men behandle dette på en miljømessig og økonomisk best mulig måte i Norge. Aluminium krever mye energi å lage og blir produsert i elektrolyseceller ved at aluminiumoksid blir løst i kryolitt. Vha. elektrisk strøm vil aluminium og oksygen splittes slik at aluminiummetall dannes. Metallet blir så overført til støperiene der det støpes ut. Hvilke utfordringer er det da i disse prosessene? Elektrolysecellene har en levetid på typisk 6 år og i bunnen av disse cellene legger det seg et lag av aluminium blandet med noe kryolitt. Dette materialet kalles bunnkaker og må i dag eksporteres til utlandet. Dette prosjektet vil sikre at disse bunnkakene behandles i Norge. Fordi mye energi brukes for å skille aluminium fra oksygen, vil det aluminium derfor også veldig gjerne binde seg til oksygen igjen. Denne skjer gjerne i det metallet overføres til støpeovner, eller ved senere omrøring inni ovnene. Der dannes det en "grøt" på toppen av smelta som kalles dross og kan inneholde opp mot 90 % metall. Vi skal se på den totale metallstrømmen av aluminium innad og mellom partnerne i prosjektet og sikre at den totale mengden oksidasjon minimeres. Metallet som blir separert fra dross (og i fremtiden også bunnkaker) blir returnert til aluminiumprodusentene for bruk i deres produkter. Men dette metallet inneholder ofte endel urenheter som kan være skadelig for de ferdige produktene. I prosjektet vil det bli gjort en grundig evaluering av metallkvaliteten slik at nødvendige tiltak iverksettes. Funnene i prosjektet vil bli publisert i internasjonale tidsskrift og kommunisert direkte med internasjonale organisasjoner for aluminiumprodusenter slik at kunnskapen blir tilgjengelig.

Den overordnede idéen til prosjektet Norsk Behandling av Biprodukter fra Aluminiumsindustrien (NoBAl) er å behandle biproduktene dross og bunnkaker, på en slik måte at en minimerer tapet av aluminium og maksimerer verdi på metallet med minst mulig miljøavtrykk. Dette skal gjøre gjennom å jobbe med hele prosesskjeden og skal oppnås ved: 1. Bestemme mekanismer og redusere hvor mye metall som oksiderer i hvert behandlingstrinn for å minimere summen av oksidasjon i hele kjeden. 2. Bestemme metallkvalitet og optimalisere smelteprosesser hos prosjektpartnerne samt utvikle tiltak for sikring av stabil og god kvalitet av metall gjenvunnet fra biprodukter. 3. Kartlegge bunnkaker ved å bestemme hvor mye metall og kryolitt/elektrolytt det er i bunnkakene fra de forskjellige verkene og sørge for at også disse kan gjenvinnes i Norge. 4. Identifisere utslippskilder og gjøre tiltak for å minimere miljøavtrykket ved behandling av biproduktene. Dette inkluderer tiltak som gjør at bunnkakene kan prosesseres i Norge. Prosjektpartnerne er primærprodusentene av aluminium i Norge, Alcoa (prosjekteier) og Hydro, behandler av biprodukter Real Alloy og forskningsinstituttet SINTEF. Bedriftspartnerne vil samarbeide på en unik måte hvor den samlede lønnsomhet og miljøprofil i verdikjeden er førende for praksis i de enkelte bedriftene. Årlig verdiskapingspotensial etter endt prosjekt er på 54,7 MNOK over en 10-årsperiode basert på en vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad på 10 %. De langsiktige økonomiske gevinstene er estimert til 17,4 MNOK per år, mens kostnadene er estimert til 33,5 MNOK. Kostnadene er en kombinasjon av bedriftenes egeninnsats under prosjektets løp samt engangsinvesteringer. NoBAl svarer godt på FNs bærekraftmål ved et slikt godt nasjonalt samarbeid for maksimalt utbytte av sidestrømmer ved primæraluminiumsproduksjon. Det minsker samfunnets miljøbelastning og styrker industriens miljøprestasjon. Funnene og erfaringene vil bli delt med fagmiljøene og samfunnet.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena