Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Collaboration models in offshore helicopter personnel transportation and emergency response planning

Alternativ tittel: Samarbeidsmodeller for offshore helikoptertransport av personell og beredskapsplanlegging

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327594

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Mål: Planleggingsproblemer innenfor offshore logistikk er svært komplekse, mens forskningsfeltet er forholdsvis lite utforsket med stort potensiale for forbedring. Målet for dette prosjektet er å gi kunnskap og løsninger som kan muliggjøre samarbeid om felles planlegging mellom offshore energiselskaper. Prosjektet skal studere 1) offshore personelltransport med helikopter og 2) offshore beredskapsplanlegging. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle et konseptuelt samarbeidsrammeverk for offshore energi industri gjennom horisontalt samarbeid mellom operatører som har behov for personelltransport og beredskapstjenester, dette vil sikre at en kan ta ut delingsøkonomi fordeler. Sekundærmålet for forskningen er å utvikle optimeringsmodeller og algoritmer for kooperativ helikopterflåte operasjoner og planlegging av beredskapstjenester, dette inkluderer også simuleringsmodeller som muliggjør evaluering, tester og analyser av løsninger. Bakgrunnsinformasjon: Det samlede fokuset som er på bærekraft, effektivitet, sikkerhet og miljø gjør at offshore operatører er svært interesserte i logistikksamarbeid og optimale løsninger for utnyttelse av ressurser, hvor man deler kostnader, risiko, miljø og sikkerhetsansvar. Det er interessant å undersøke hvordan graden av samarbeid mellom operatører påvirker kostnad og utslippsreduksjon. Det er enighet mellom operatørene at økt grad av samarbeid kan lede til økte reduksjoner i operasjonskostnader og utslipp, men det er lite formell forskning som er utført innen feltet. Motivasjonen for forskningen er å undersøke potensialet for samarbeid og bruk av deling økonomi og bidra til utvikling og implementering av beslutningsstøtteverktøy for kollaborativ planlegging som kan forbedre planleggingen innen helikoptertransport og beredskapstjenester. Prosjektet er startet av Equinor i samarbeid med Høyskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk og er samordnet med NOROG Logistikksamarbeid forskningsaktiviteter.

The aim of the project is to provide knowledge and decision support tools enabling collaboration between offshore energy companies in helicopter personnel transportation logistics and emergency preparedness system planning. The objectives of the project incudes the development of a conceptual framework for offshore energy industry collaboration through horizontal cooperation utilizing the benefits of sharing economy and social response, optimization models and algorithms for cooperative planning, and simulation tools enabling evaluation and analysis of plans. The project will investigate how collaborative logistics planning of offshore operators will reduce costs and negative environmental effects, and increase reliability and quality of service. The main research challenge is related to the high complexity of studied combinatorial optimization problems, such as periodic routing and location coverage problems, using a cooperative game-theoretic framework. The integration of cooperative planning within routing and location problems is one of the current challenges in operations research. The sophisticated optimization models and algorithms for helicopter transportation and emergency preparedness logistics planning will be developed and adapted to the new collaboration framework. The main development challenge is implementing the new optimization algorithms into simulation models with integrated data analysis techniques. The developed decision support tools will enable the possibility to validate the newly developed collaborative frameworks, and cost-, environmental responsibility- and risk-sharing policies.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd