Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Establishing an innovative and transnational feed production approach for reduced climate impact of the aquaculture sector and food supply

Alternativ tittel: Etablering av en innovativ og internasjonal plattform for fôrproduksjon som kan gi redusert klimaavtrykk for akvakultur og matproduksjon

Tildelt: kr 2,2 mill.

CLIMAQUA har som mål å utvikle et bærekraftig havbruk basert på utnyttelse av lokalt produserte, alternative fôrråvarer med dokumentert redusert klimaavtrykk. CLIMAQUA vil utvikle og etablere en innovativ prosess for omdanning og resirkulering av akvakultursidestrømmer (slam og avløpsvann) til anvendelse i vekstsubstrater for alger (Arthrospira platensis) og dokumentere bruk av algebiomassen som ingrediens i fôr til oppdrettsfisk. I konvensjonelt havbruk er fôrproduksjonen ansvarlig for 50 % av klimagassutslippet. Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslippet med utgangspunkt i lokale geografiske og steds-spesifikke muligheter (temperatur, solskinn, etc.). CLIMAQUA involverer partnere fra Norge, Tyskland, Kenya og Sør-Afrika, noe som vil sikre anvendelse av nye algeingredienser tilpasset ulike geografiske områder. Prosjektet vil utvikle fototrofiske (Afrika) og heterotrofiske (Europa) algeproduksjoner som kan brukes til å utvikle høyt fordøyelige fôringredienser, og samtidig gi mulighet til å vurdere klimaeffektene av fôrproduksjon i ulike klimatiske soner. Samarbeidet er karakterisert ved omfattende kunnskapsutveksling. Sør-Afrika og Kenya har kompetanse om fremtidige klimasituasjoner som kan utfordre mattilførselen, og vil utvikle ny kunnskap om effektiv håndtering og utnyttelse av sidestrømmer fra havbruk. Norge har allerede etablert effektive produksjonssystemer for akvakultur, og vil ha fokus på å utvikle nye bærekraftige metoder for effektiv utnyttelse av sidestrømmer i sirkulære kretsløp. Det er også et mål å utvikle kunnskap om hvordan akvakulturnæringen kan tilpasse seg fremtidigee klimaendringer. Samarbeidet vil styrke regionale muligheter og bidra til økt matsikkerhet under klimaendringer som kan innebære en temperaturøkning på 1,5 - 2,0 °C fram mot 2050. Prosjektet vil vurdere mulige klimapåvirkninger og kartlegge sosiale, økonomiske og miljømessige aspekter basert på regionalt oppnådde resultater. I tillegg vil prosjektet utvikle kunnskap som kan bidra til bedre ressursutnyttelse og styrket regional matforsyning.

CLIMAQUA results in an innovative process for converting and recirculating aquaculture side-streams (sludge and wastewater) in algae (Arthrospira platensis)-based feed production for aquaculture. In conventional aquaculture, feed production is responsible for 50% of greenhouse gas (GHG) emission. The aim is to substantially reduce GHG emission by considering geographic and site-specific characteristics (temperature, sunshine duration etc.) and to design site-specific phototrophic or heterotrophic A. platensis cultivation for use as a highly digestible feed ingredient. CLIMAQUA builds on knowledge gained regarding aquaculture and feed production, and involves partners from Norway, Germany, Kenya and South Africa in order to broaden the applicability, not limiting the approach to a certain geographic area and assessing climate impact of feed production in different climate zones. CLIMAQUA will consider both technological aspects resulting in low carbon footprint solutions and reduced environmental impact as well as non-technological aspects resulting in changes in supply chains and food system resilience by climate adapted production of feed and fish. The transnational cooperation is characterized by mutual knowledge exchange that involves on-cite solutions to meet the future climate situations challenging the supply of food. This cooperation strengthens regional capabilities and contributes to food security under climate change within 1.5 or 2 °C until 2050 and beyond. The project will enable an assessment of future climate impact and an investigation of social (Aquaculture farmers, feed and food processors, consumers), economic and environmental aspects. The regional results obtained, including the role of food losses and waste management and feedback of stakeholders will be used to further improve resource efficiency and nutritive quality of produced feed and food in the southern and northern parts of the world to strengthen regional food supply.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram