Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Socio-economical value of hydropower regulations for flood management

Alternativ tittel: Samfunnsøkonomisk verdi av flomdempning fra vannkraftregulering

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektnummer:

327753

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Skal forske på vannkraftens rolle i begrensing av flomskader Hvert år skaper flom omfattende skader på bygninger, infrastruktur og landarealer, og dette er forventet å øke i en fremtid der klimaendringer og ekstremnedbør fører til økt hyppighet og størrelse av flom, særlig i form av regnflommer. I Norge er mange av vassdragene regulert for vannkraftproduksjon, og dette kan ha fordeler også for håndtering av flom. Vannkraftprodusenter kan blant annet holde igjen vann i magasinene for å bidra til å begrense flomskader, og dermed kan samfunnet som helhet bli spart for store kostnader. I prosjektet SamVann skal vi se på den samfunnsøkonomiske nytteverdien av flomdemping fra eksisterende vannkraftmagasiner og reguleringer. Forebyggende tiltak som nedtapping av magasiner i forkant av en flom har samfunnsøkonomiske kostnader. Disse må veies opp mot samfunnsøkonomisk nytteverdi av unngåtte skadekostnader. Til dette trengs det oppdatert kunnskap om kostnadsfunksjoner og -drivere ved flom. SamVann skal etablere en metode for å anslå samfunnsøkonomisk nytteverdi av flomdemping fra vannkraftregulering. Prosjektet vil utvikle kostnadsfunksjoner for flomskader som kan kobles til hydraulisk simulering av flommer i ulike testvassdrag. Simuleringene vil også ta hensyn til at fremtidige klimaendringer kan gi mindre forutsigbare flomforløp, slik at man trenger mer kunnskap om hvordan de ulike kostnadskomponentene påvirkes av nye hydrologiske forhold. SamVann samler en rekke aktører fra kraftnæringen, myndigheter, forsikring, konsulenter og forskningsaktører til et felles prosjekt som dekker flere aspekter av flomhåndtering og vannkraftreguleringer. Tverrfaglig samarbeid og bruk av nye datakilder vil gjøre det mulig å finne mer detaljerte kostandsfunksjoner for skader fra flom, og hvordan disse påvirkes av ulike flomparametere og klimaendringer.

Flom skaper omfattende skader på bygninger, infrastruktur og landarealer, og dette er forventet å øke i en fremtid der klimaendringer fører til økt hyppighet og størrelse av flom, særlig i form av regnflommer som resultat av mer ekstremnedbør. Vannkraftprodusenter kan operere innenfor sitt handlingsrom for å bidra til å begrense flomskader, og dermed kan samfunnet som helhet bli spart for store kostnader. I stor grad handler flomdempning om å lagre vann i magasiner for å dempe effekter nedstrøms, eller å lede vannet via flomveier/flomtuneller til et område der flommen gir mindre skade. For å kunne dempe flom er man avhengig av å ha nok ledig kapasitet i magasinet eller muligheter til å føre vannet bort, og dette avhenger av nåværende fylling og reguleringer, samt andre forpliktelser til å ivareta biologisk mangfold, rekreasjonsaspekter eller for eksempel krav til minstevannføring som gir implisitte magasinrestriksjoner. For å kunne veie samfunnsøkonomiske kostnader ved forebyggende tiltak som nedtapping i forkant av en flom opp mot samfunnsøkonomisk nytteverdi av unngåtte skadekostnader, trengs det oppdatert kunnskap om kostnadsfunksjoner og -drivere ved flom. Prosjektet "SamVann – Den samfunnsøkonomiske verdien av flomdemping fra vannkraftregulering" har som hovedformål å etablere en metode for å anslå samfunnsøkonomisk nytteverdi av flomdemping fra vannkraftregulering. Dette skal gjøres ved å utvikle kostnadsfunksjoner for flomskader på bygninger, infrastruktur og annen arealbruk. Kostnadsfunksjonene skal kobles til hydraulisk simulering av flommer, basert på historiske data og simulering av fremtidige vannføringer. Forholdet mellom klima, flomparametere og flomskadekostnader vil være blant hovedfunnene i prosjektet. Dette vil brukes til å etablere en metodikk for beregning og analyse av totale samfunnsøkonomiske kostnadsbesparelser man kan oppnå gjennom regulering av vannkraftsystemer.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi