Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Ammonia Zero Emission

Alternativ tittel: Ammoniakk nullutslipp

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektnummer:

327767

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Global skipsfart står overfor en fremtid der utslipp av klimagasser og annen luftforurensing vil bli møtt med stadig strengere krav. I dag er det de fossile drivstoff som dominerer skipsfarten, med tungolje (75%) og marin dieselolje (23%) som de viktigste drivstoff, og en liten andel (2%) andre drivstoff dominert av LNG, LPG og metanol. Alle de eksisterende drivstoff for skip er fossilt baserte. Den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO) har satt som ambisjon av man skal kutte CO2 med 40% innen 2030, 70% innen 2050 i tillegg til et kutt i totale klimagasser fra skip på 50% i 2050 sammenlignet med 2008. En stor utfordring ved å skifte ut de eksisterne fossile drivstoff er å finne alternativer som gir nok energi i forhold til det tilgjengelige tankvolum. Fossile drivstoff har den høyeste energitettheten vi kjenner, og hydrogen har den laveste per volumenhet. Ammoniakk er en hydrogenbærer som har omtrent dobbelt så høy energitetthet som flytende hydrogen og er dermed et aktuelt drivstoff for deler av skipsfarten. AMAZE (AMmoniA Zero Emission)-prosjektet har som må å utvikle en ny type drivstoff-fleksibel, ren og effektiv maritim motor. Prosjektet vil gjøre det mulig å bruke karbonfrie drivstoff som ammoniakk og dermed bidra til at skipsfarten blir mer bærekraftig og bedre i stand til å møte krav til reduserte utslipp på en effektiv måte

The AMAZE (AMmoniA Zero Emission) project aims to develop and demonstrate a new multi-fuel, fuel-flexible, clean and efficient thermal power cycle for maritime propulsion and power-generation. It consists of new, fundamental developments of the internal combustion engine; the most mature, safe, robust, cost-effective and energy-efficient technology for long-range maritime propulsion available today. The project will enable the use of carbon-free fuels with zero or extremely low pollutant emissions and it will demonstrate the multi/flexible-fuelling of the new engine by the use of ammonia (NH3) as the carbon-free primary fuel.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi