Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Verdiskaping av små kongekrabbe gjennom målrettet fangst, levendelagring og oppfôring i merder i sjø

Alternativ tittel: Value creation of juvenile red king crabs to commercial weight by liveholding with feeding

Tildelt: kr 6,0 mill.

Kjøtt fra kongekrabbe er et delikat og smakfullt produkt som etterspørres. Norsk eksport av kongekrabbe øker stadig, og i 2021 ble det eksportert 2261 tonn til en verdi av 999 mill NOK. Dette er rekord. Hovedandelen av kongekrabben fangstes i det kvoteregulerte området som er øst for 26 lengdegrad, dvs øst for Honningsvåg. Kongekrabben vandrer vestover inn det såkalte frifiskeområdet. I frifiskeområdet er det et mål å fiske opp så mye som mulig av kongekrabben for å begrense dens videre utbredelse. Det er ingen kvoter i frifiskeområdet. Markedet etterspør krabber som er minimum 1.6 kg. Det er derfor en lav etterspørsel og dermed en lav pris på krabber under denne vekten. I dette prosjektet er målet å skape verdier av små kongekrabbe ved oppforing til de oppnår kommersielle størrelser. Lykkes vi med dette håper vi å legge et grunnlag for verdiskaping og en fremtidig fremtidig næring. Samtidig vil fiske etter små kongekrabber også begrense den videre utbredelsen av krabben vestover, som er et uttalt mål fra myndighetene. I prosjektet vil vi teste ut ulike typer for, men også ulike måter å fore på. Gjennom levendelagringen vil også dyrevelferden kartlegges. Etter at krabben har oppnådd kommersielle vektstørrelser, vil krabbens kvalitetsegenskaper undersøkes, og disse egenskapene vil bli sammenlignet med villfanget kongekrabbe. Verdiskapingen i prosjektet ligger i å bygge opp kompetanse på hvordan en skal få til levendelagring og oppfôring av små kongekrabbe slik at de oppnår en kommersiell vekt. Ved å ta denne kunnskapen i bruk, vil verdiskapingen realiseres. Om vi lykkes, vil vi generere nye og stabile arbeidsplasser i vestlige deler av Finnmark, nært frifiskeområdet.

Kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) er det mest verdifulle arten som i dag eksporteres fra Norge. I 2020, eksporterte Norge kongekrabbe for 668 MNOK, tilsvarende et volum på 2017 tonn. Eksport av kongekrabbe gjelder imidlertid kun krabbe av kommersiell størrelse, dvs. >1.6 kg. Prosjektets overordnede mål er å skape verdier av små kongekrabbe gjennom oppfôring og levendelagring i merder i sjøen. De små kongekrabbene skal fangstes i frifiskeområdet (ffo) og deretter fôres opp til minimum kommersielle størrelser. I 2004 ble kongekrabbefisket i Norge to-delt, dvs. et kvoteregulert område og ffo der målet er å fiske opp så mye som mulig av krabben for å unngå videre utbredelse vest og sørover langs kysten. Grensen mellom kvoteregulert område og ffo er ved 26 lengdegrad, dvs. i en rett linje nord av Honningsvåg. I ffo er kongekrabben definert som en uønsket art, der målet er å fiske opp så mye som mulig for å unngå en videre utbredelse. All fangstet krabbe skal i henhold til loven, fraktes til land, og per i dag går krabben enten til ensilasje eller til destruksjon. I dette prosjektet vil det foretas en målrettet fangst etter små krabber i ffo, dvs. i vektgruppene <0.8 og 0.8 – 1.6 kg. Krabbene skal deretter transporteres til Kvalfjorden, fordeles mellom to merder, og fôres opp over 1 – 3 skallskifter til kommersielle størrelser er nådd. Imens krabbene er i merdene skal vi prøve oss frem til metoder som sikrer at krabben fôres riktig med tanke på rett ernæring og mengde og vi vil undersøke merdenes egnethet som sikrer dyrene en best mulig velferd. Kongekrabben er en unik art da den er svært tilpasningsdyktig. sosial og trives i lag, dvs. flere krabber kan plasseres sammen i ei merd. Alle disse faktorene tilsier at det skal være mulig å samle krabbene for en oppfôring. Det fangstes mer og mer kongekrabbe i ffo, og andelen krabber i de mindre vektgruppene fra dette området er økende.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø