Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Smart bruk av lys og ny lysteknologi for energieffektiv og kvalitetssikker helårsproduksjon av agurk i Norge

Alternativ tittel: Smart use of light and new lighting technology for energy-efficient and quality-assured year-round production of cucumber in Norway

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

327781

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Lys er minimumsfaktoren for å oppnå høy avling og god kvalitet i Norsk veksthusproduksjon. Agurk er en lyskrevende kultur som trenger kunstig belysning for best fotosyntese og vekst. Agurkprodusenter benytter høytrykksnatriumdamplamper (HPS), men disse lampene bruker mye energi og gir mye varme. Varmen og fuktighet luftes ut av veksthus og mye energi går tapt. Ny lysteknologi med lysemitterende dioder (LED) gir planter mer lys per watt energi og mindre varme og fuktighet, slik at mindre energi går tapt. For å kunne utnytte LED lampene best mulig må lysbølgefordeling og lysintensiteten tilpasses plantenes behov til enhver tid og i sammenheng med andre lyskilder som sollys og HPS lamper. Bedre kunnskap om plantesorters respons på lysbølgefordeling kan benyttes for å øke avling og forbedre ytre og indre kvalitet. Lysintensiteten av LED lampen kan reguleres trinnløs, og ny kunnskap kan føre til at lys ikke lengre er minimumsfaktor. Andre faktorer, som CO2 konsentrasjon eller fuktighet i veksthus kan bli minimumsfaktor. Vi sikter til høyere fotosyntese og vekst for å kunne forsvare høye investeringskostnader i LED lamper. Vi vil teste om bruk av LED lamper vil redusere behov for lufting slik at CO2 konsentrasjonen og fotosyntesen vil bli høyere og bidra til økt vekst og avling sammenlignet med HPS lamper. Redusert behov for lufting vil bidra til en mer klimavennligproduksjon av agurk. I prosjektet jobber norske agurkprodusenter, organisert i NGF Agurkklubben sammen med kompetansemiljøet hos NMBU og NIBIO for å øke kunnskap om bruk av LED lys i agurk. Med utgangspunkt i produksjon hos de ulike produsenter, hvor både vekst og energibruk registreres og evalueres, grunnleggende kunnskap om virkningen av bølgelengder på fotosyntese og vekst og bruk av vekstlys for energieffektiv veksthusproduksjon vil vi utvikle konkurransedyktig helårsproduksjon av agurk som vil sikre norske forbrukere tilgang til bærekraftig norskprodusert agurk hele året.

Lys er minimumsfaktoren for å oppnå høy avling og god kvalitet i Norsk veksthusproduksjon. Agurkprodusenter i Norge har tradisjonelt benyttet høytrykksnatriumdamplamper (HPS) som toppbelysning for forlengelse av sesong og/eller helårsproduksjon. De senere årene har det vært stor interesse rettet mot ny lysteknologi slik som lys-emitterende-dioder (LED). Det er flere fordeler knyttet til LED som gjør det interessant i helårsproduksjon av agurk. LED-belysning er mindre energikrevende enn HPS-belysning, gir mindre varmestråling, og gir en unik mulighet å til å både tilpasse intensitet og den spektrale fordelingen av lyset til plantenes behov. Siden LED lamper produserer mer fotosyntetisk aktivt lys per enhet av energi sammenlignet med HPS lamper, vil en overgang til LED lamper spare energi. Ny kunnskap trenges om plantesorters respons på lyskvalitet, som dermed kan utnyttes som metode for å øke avling og forbedre ytre og indre kvalitet (smak, utseende, holdbarhet og næringsverdi). Plantenes respons på LED belysning må ses i sammenheng med responsen på andre lyskilder i veksthus, som sollys og HPS lamper. Grunnet mindre varmestråling kan bruk av LED lamper føre til mindre fordampning, mindre behov for lufting og åpning av luftelukene, og dermed til mindre tap av energi og en høyere CO2 konsentrasjon i veksthus. Det igjen vil føre til redusert energiforbruk, lavere utslipp av CO2 og en høyere agurkproduksjon. Ulempe med LED-belysning er høye investeringskostnader. Om vi som produsenter kan investere i LED belysning vil være avhengig av lønnsomheten av investeringen, noe som henger sterk sammen med hva som kan forventes oppnådd i økt avling, økt kvalitet og redusert energibruk. Det ønsker vi å få dokumentert under norske forhold.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram