Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Energy yield modelling for bifacial PV power plants

Alternativ tittel: Produksjonsmodellering for solkraftverk basert på tosidige (bifacial) solcellepaneler

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

327846

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Teknologi for tosidige (bifacial) solcellepaneler er plutselig kommersielt relevante for bruk i storskala solkraftverk. Dette skyldes et pågående teknologiskifte i industrien hvor et stort flertall av produksjonslinjene er oppgradert til å lage PERC-solceller. Disse er billige og kan relativt lett tilpasses bruk i tosidige paneler. Kostnadsdifferansen mellom ensidige og tosidige solcellepaneler er derfor nå lav. Ved å samle inn lys som faller på solcellepanelets bakside kan høyere produksjon oppnås uten tilsvarende økning i kostnad. Veikartet ITRPV anslår at 1/3 av alle solcellepaneler som tas i bruk i 2030 vil være tosidige. Gitt dagens trender kan dette tallet være konservativt. Bifacial-teknologi forventes å spille en viktig rolle for konkurranseevnen til selskaper som tar dem i bruk. Det er en betydelig utfordring med dette: prosjektutvikling lider av mangel på data fra felt og tilstrekkelig gode modeller for irradiansen og dens romlige og tidsmessige variasjon. Solcellekraftverk basert på bifacial-teknologi må optimaliseres og dimensjoneres annerledes enn konvensjonelle, ensidige solkraftverk. Usikkerheten forbundet med både manglende feltdata og irradiansmodeller er en utfordring for prosjektenes «bankability»: det påvirker både rentenivået og kapitaltilgangen. I dette prosjektet (IPN ELMER) skal vi dekke de viktigste kunnskapsgapene knyttet til prosjektutvikling ved å forbedre verktøyene for Energy Yield Assessment (EYA). Prosjektet vil ha et spesielt fokus på nordlige breddegrader og klimatiske forhold relevante for Statkrafts investeringer. Prosjektet vil utvikle en verktøykasse for EYA med et fokus på modeller og databaser for prosjektutvikling på nordlige breddegrader, for såkalte agri-PV-prosjekter, samt modeller og databaser som muliggjør høy nok tidsoppløsning for integrasjon av solkraftverkene inn i hybridkraftverk. I dette prosjektet vil Statkraft samarbeide med IFEs Avdeling for Solkraftsystemer.

Bifacial solar (PV) modules have recently emerged as a commercially relevant choice for utility-scale PV power plants. This is a direct consequence of the ongoing shift of the PV industry to high efficiency PERC solar cell architectures, which has eroded the cost difference between bifacial and monofacial modules. By harvesting also the irradiance on the rear side of the module at little added cost, higher energy yield and lower energy prices can be achieved. Bifacial modules are therefore on track to become the new standard. By 2030 more than 1/3 of all new PV modules will be bifacial according to the International Technology Roadmap for Photovoltaics. Bifacial PV technology is expected to be a key factor for further cost reduction of solar electricity and companies that can utilize bifacial modules effectively will have a competitive advantage. However, bifacial PV technology is currently hampered by greater uncertainties with respect to yield predictions due to more complex irradiance models, large spatial production variations even within one power plant, new design considerations unique to bifacial plants and new reliability concerns following the introduction of new materials and design of both modules and mounting structures. The uncertainty introduced is detrimental for the bankability, available interest rates and willingness to invest. In this project, we will target key knowledge gaps in the energy yield modelling for bifacial power plants, with a special focus on locations and climates relevant to Statkraft. The project will develop a toolbox that allows for more precise energy yield assessment with a particular focus on: - Models and databases for project development at northern latitudes, as well as agri-PV projects - Models and databases with high temporal resolution for hybrid power plants Statkraft partners with the IFE Department for Solar Power Systems in this project.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi