Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Helhetlig vurdering av miljøpåvirkning av VVS-installasjoner i bygg

Alternativ tittel: An holistic evaluation of the environmental footprint of HVAC installations

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327867

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Bygg- og anleggssektoren står på verdensbasis for cirka 40 % av energi- og prosessrelaterte utslipp og trenden er økende med befolkningsvekst som den primære driveren. I Norge utgjør utslippene fra bygg- og anleggssektoren cirka 15 % av de nasjonale utslippene og en reduksjon i denne sektoren vil være avgjørende for å nå den nasjonale målsetningen om 50 % reduksjon av klimagasser innen 2030 og 90-95 % innen 2050. Samfunnsomstillingen mot en lavkarbonøkonomi vil medføre strengere krav til miljø og økt etterspørsel etter kunnskap om miljøriktige løsninger for bygg og anlegg i markedet. Miljøpåvirkning knyttet til VVS-installasjoner har tradisjonelt vært lite i fokus i byggenæringen, og i livsløpsanalyser av bygg blir dette som regel utelatt. Fokuset i næringen er imidlertid i endring, og flere aktører og byggherrer retter nå også fokuset mot VVS. Prosjektets overordnede idé er å etablere en ny tjeneste basert på metodikk og beste praksis for prosjektering og realisering av VVS-installasjoner med lavest mulig miljøpåvirkning. Dette vil gjøre deltakende aktører til markedsledende leverandører av tjenester i et marked som stiller strenge krav til lave klimagassutslipp i møtet med omstillingen til et sirkulært samfunn. Fokuset i dette prosjektet er på VVS-installasjoner, men prosjektet vil også danne en metodikk som kan følges ved analyse av andre installasjoner. Størrelsen på klimagassutslipp fra VVS-installasjoner, hittil manglende forskning og våre foreløpige arbeider tyder på at det er et stort optimaliseringspotensial innen både material-, system- og designvalg.

Bygg- og anleggssektoren står på verdensbasis for cirka 40 % av energi- og prosessrelaterte utslipp og trenden er økende med befolkningsvekst som den primære driveren. I Norge utgjør utslippene fra bygg- og anleggssektoren cirka 15 % av de nasjonale utslippene og en reduksjon i denne sektoren vil være avgjørende for å nå den nasjonale målsetningen om 50 % reduksjon av klimagasser innen 2030 og 90-95 % innen 2050. Samfunnsomstillingen mot en lavkarbonøkonomi vil medføre strengere krav til miljø og økt etterspørsel etter kunnskap om miljøriktige løsninger for bygg og anlegg i markedet. Miljøpåvirkning knyttet til VVS-installasjoner har tradisjonelt vært lite i fokus i byggenæringen, og i livsløpsanalyser av bygg blir dette som regel utelatt. Fokuset i næringen er imidlertid i endring, og flere aktører og byggherrer retter nå også fokuset mot VVS. Prosjektets overordnede idé er å etablere en ny tjeneste basert på metodikk og beste praksis for prosjektering og realisering av VVS-installasjoner med lavest mulig miljøpåvirkning. Dette vil gjøre deltakende aktører til markedsledende leverandører av tjenester i et marked som stiller strenge krav til lave klimagassutslipp i møtet med omstillingen til et sirkulært samfunn. Fokuset i dette prosjektet er på VVS-installasjoner, hvor Erichsen & Horgen besitter bransjeledende spesialkunnskap, men prosjektet vil også danne en metodikk som kan følges ved analyse av andre installasjoner. Størrelsen på klimagassutslipp fra VVS-installasjoner, manglende forskning og Erichsen & Horgens foreløpige arbeider tyder på at det er et stort optimaliseringspotensial innen både material-, system- og designvalg, som vil kunne utnyttes av aktører som er i forkant med utvikling av verdifull kompetanse. Prosjektdeltakerne og referansegruppen opplever at etterspørselen etter miljøvennlige bygg er stor og at etableringen av dette FoU-prosjektet derfor er betimelig og vil være utløsende for markedsgjennombrudd for en ny tjeneste.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi