Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjonsprosess for artsselektivt agn som forhindrer bifangst av truede arter av hai innen kommersielt line- og teinefiske

Alternativ tittel: Production process for species-selective bait to prevent by-catch of endangered shark species of sharks in commercial line and tine fishing

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektnummer:

327888

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Det agn som i dag brukes til line- og teinefiske tiltrekker seg også fredede/truede arter av hai. Preliminære studier på kystnært teinefiske etter krepsdyr har vist at pilotagn fra Ecobait IKKE har denne egenskapen. Prosjektet vil verifisere at aktuelle agnformuleringer fra Ecobait for storskala autolinefiske og havteine også eliminerer slik bifangst i områder der dette utfordrer bærekraften i fisket. Det er åpenbart at ett kjemisk nøkkelstimuli som er viktig for hai, men ikke for beinfisk og bruskfisk, er fjernet i prosesseringen av Ecobait-agnet, som er basert på ellers lite utnyttet restråstoff fra fiskerinæringen. For å stabilt kunne produsere agn i et marked med skiftende tilgang på ulike typer innsatsfaktorer (det vil si, ulike typer restråstoff over sesong) må vi vite mer om denne faktoren. Det biologiske kunnskapsgrunnlaget for å forstå de svært spesifikke egenskapene med hensyn på hvilke arter som tiltrekkes (altså beinfisk og krepsdyr, men ikke hai) er imidlertid mangelfullt hva gjelder artsspesifikke preferanser innen både lukt og smak, spesielt hos bruskfisk. I prosjektet vil vi finne årsaken til haiarters selektive atferd, for deretter å kunne velge råvarer og prosess egnet for dette. Dette skal gjøres gjennom grunnleggende atferdsforsøk for å karakterisere ulike arters respons på disse faktorene. Det tas deretter sikte på storskala produksjon av agn med optimal effekt, for å sikre at det virker i praktisk fiske. Ecobait AS har satt sammen ett konsortium bestående av sentrale industriaktører som leverer råvarer og utøver testfiske i kommersiell skala, samt FoU partnere med spisskompetanse innen analytisk kjemi, råvareprosessering, og atferdsforskning på fisk. Disse vil blant annet utføre kjemisk karakterisering og adferdsstudier.

Prosjektet handler om å utvikle et kunstig agn til line- og teinefiske som ikke tiltrekker seg fredede/truede arter av hai. Preliminære studier på kystnært teinefiske har vist at pilotagn fra Ecobait har denne egenskapen. Det må imidlertid verifiseres at aktuelle agnformuleringer for storskala autolinefiske og havteine også eliminerer bifangst. Utviklede pilot-agn er basert på ellers lite utnyttet restråstoff fra fiskerinæringen. Det er åpenbart at ett kjemisk nøkkelstimuli som er viktig for hai, men ikke for beinfisk og bruskfisk, er fjernet i prosesseringen. For å stabilt kunne produsere agn i ett marked med skiftende tilgang på ulike typer innsatsfaktorer (det vil si, ulike typer restråstoff over sesong) må vi kjenne denne faktoren. Det biologiske kunnskapsgrunnlaget for å forstå de svært spesifikke egenskapene med hensyn på hvilke arter som tiltrekkes (altså beinfisk og krepsdyr, men ikke hai) er imidlertid mangelfullt hva gjelder artsspesifikke preferanser innen både lukt og smak, spesielt hos bruskfisk. I prosjektet vil vi finne årsaken til haiarters selektive atferd for deretter å kunne velge råvarer og prosess egnet for dette. Dette skal gjøres gjennom kombinert arbeid med kjemisk karakterisering av råvarer og luktstimuli, grunnleggende atferdsforsøk for å karakterisere ulike arters respons på disse, og storskala produksjon av agn med ønsket effekt som skal testes ut i praktisk fiske. Til dette formål har Ecobait satt sammen ett konsortium bestående av partnere og leverandører som leverer råvarer og utøver testfiske i kommersiell skala, samt FoU partnere med spisskompetanse innen analytisk kjemi, råvareprosessering, og atferdsforskning på fisk. Disse vil utføre kjemisk karakterisering, atferdsstudier, og samarbeide om utviklingen av produksjonsprosess og et biokjemisk/analytisk kvalitetssikringssystem for innsatsvarer, produksjon og produktkvalitet.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

LTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapAnvendt forskningMatTrygg verdikjedeAvanserte produksjonsprosesserBioøkonomiMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Klima, polar og miljøMarinMarin bioteknologiBioteknologiNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiMatNæringsmiddel og foredlingBioteknologiMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystUtviklingsarbeidFNs BærekraftsmålMål 14 Liv under vannBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Hav og kystLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Bioøkonomi og forvaltningVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP3 Marine bioressurser og havforvaltningMatLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUFNs BærekraftsmålNordområdenePortefølje Industri og tjenestenæringerMaterialteknologiBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBransjer og næringerVareproduserende industriLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Klima, miljø og energiMarinLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMarinFiskeriMatMat - Blå sektorPortefølje HavPortefølje Naturvitenskap og teknologi