Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Hybrid produksjon av fornybar energi i alpine forhold

Alternativ tittel: Hybrid production of renewable energy in alpine conditions

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327890

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Med økende elektrifisering i alle deler av samfunnet har Norge et betydelig behov for utbygging av mer fornybar kraft. Nyetablert, grønt næringsliv over hele nasjonen etterspør grønn energi, men mulighetsrommet for vannkraft og landbasert vindkraft er av ulike grunner begrenset. Solkraft er verdens raskest voksende energiteknologi og solressursene i store deler av Norge kan sammenlignes med sentrale områder i Tyskland, hvor 5 GW ble installert bare i 2020. Fred Olsen Renewables, Solcellespesialisten, Nekkar m.fl vil i HYPE validere lønnsomhet og bærekraft for norske storskala solkraftverk. Bruk av landbruksareal til kraftutbygging er ikke ønskelig, og vi vil i dette prosjektet undersøke grunnlaget for å bygge solkraftverk i norsk hei. En godt instrumentert bakkemontert pilotpark vil bli bygget i prosjektet for å skaffe nødvendig erfaring og analysegrunnlag. Storskala solkraftverk i alpine områder er i stor grad uprøvd, og relevante spørsmål som må besvares er knyttet til ytelse og levetid for solcellemoduler i norsk fjellklima, snøhåndtering, forretningsmodell og hvordan solkraftverk påvirker vegetasjon, fugl og landskap. Flere ledende norske kompetansemiljøer innenfor temaene som adresseres (IFE, Norconsult, Multiconsult), samt NVE og grunneiere ser potensiale i norske solkraftverk og står klare til å flytte forskningsfronten for solkraftverk i alpine forhold ved å besvare disse spørsmålene og bistå Fred Olsen Renewables med å utvikle teknologi og underlag for at storskala, bakkemonterte solkraftverk skal kunne realiseres i Norge på kommersielt grunnlag. Suksess i HYPE-prosjektet vil bidra til å åpne opp et helt nytt markedssegment i Norge, med betydelig potensiale for lokal verdiskaping og sysselsetting. Solkraft er den fornybarnæringen med størst sysselsetting per krone investert og kraften fra det hybride kraftverket som planlegges i Agder vil kunne gi grunnlag for 500-1000 arbeidsplasser i regionen.

Prosjektet har som hovedmål å utvikle teknologi og underlag som bidrar til at storskala, bakkemonterte solkraftverk realiseres i Norge på kommersielt grunnlag. «HYPE -Hybrid produksjon av fornybar energi i alpine forhold» vil se på muligheter som ligger i å samlokalisere solkraft med annen fornybar kraftproduksjon, samt se om det vil være mulig å skånsomt utnytte utmarksressurser i form av fjell og hei som lokasjon for storskala solkraft. Prosjektet vil hente data fra et pilotanlegg for solkraft. Anlegget vil ha en størrelse på 50-70 kW og skal bygges i skrint fjellterreng 8-1100 meter over havet. Diverse måleutstyr vil installeres i tilknytning til anlegget. Målinger og kamera vil gi data relatert til stråling, vind, systemtemperaturer, snø, mekanisk belastning med mer. Pilotanlegget vil tilknyttes nettet, om endelig lokasjon tillater dette. Prosjektet har også som mål å se hvilke påvirkninger et solkraftverk vil ha på lokalt biologisk mangfold. Man vil bruke lytteutstyr for å følge med på fugl og gjøre undersøkelser relatert til vegetasjon. Prosjektet vil også gi erfaringer med snø og isingsforhold i solparker og vil finne strategier og løsninger for å redusere påvirkninger fra snø og is. Dataene som samles inn vil gjøre det mulig å beregne kostnader og inntekter for større landbaserte hybridkraftverk, samt simulere effekten et storskala solkraftverk vil ha på kraftsystemet. Man vil basere disse simuleringene på et tenkt vind og solkraftverk med en samlet effekt på 1 GW. En av arbeidspakkene er relatert til utvikling av et tracking system som lettere skal kunne plasseres i kupert terreng, og som vil kunne håndtere store snømengder.

Aktivitet:

ENERGIX-Stort program energi