Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SPERS (Smart Pump Energy Reduction System) - System for skip som vil gi lavere energibruk.

Alternativ tittel: SPERS (Smart Pump Energy Reduction System) - System providing lower energy consumption for ships.

Tildelt: kr 7,4 mill.

Rederiene er ofte i en konflikt med at de har behov for å vise at de tar miljøvennlige gjør tiltak for å støtte FNs bærekraftsmål og IMO sine ambisjoner om å kutte CO2 og klimagassutslipp, men samtidig må redusere sine kostnader. Målet til prosjektet er å utvikle et dokumentert og velfungerende kostnadseffektivt energisparende system "Smart Pump Energy Reduction System" -SPERS- for styring og kontroll av energibruk i sirkulasjonssystemer i skip. SPERS skal kunne etterinstalleres på skip i drift, og ikke bare på nybygg, og beregninger viser at systemet vil medføre betydelig lavere energibruk enn i et tradisjonelt sirkulasjonssystem. Systemet kan installeres ombord i tillegg til andre energireduserende løsninger for skip, og kan i lag med disse ytterligere forbedre reduksjonen av den totale energibruken. Prosjektetpartnerene består av Ingeniørselskap, Rederi, Utstyrsleverandører og SINTEF Ocean. Rederi stiller opp med skip som laboratorium der SPERS skal testes i prosjektperioden.

-

Rederiene har alltid behov for både å redusere sine kostnader og fremstå som mer miljøvennlige ved å vise at de gjør tiltak for å støtte FNs bærekraftsmål. IMO (International Maritime Organization) vedtok i april 2018 en ambisjon om å kutte CO2 med 40% innen 2030 sammenlignet med 2008, og videre kutte totale klimagassutslipp fra shipping med 50% innen 2050. Den norske regjeringen har fulgt opp med sin maritime strategi hvor man setter mål for kutt i utslipp av klimagasser for norsk shipping. Felles for disse målene er at man søker å oppnå kutt gjennom å redusere energibruk i skip. Alle energisystemer produserer varme som en del av energiomvandlingsprosessen. Denne varmen må ledes vekk for å unngå overoppheting av systemet. Kjølesystemer er bygget med en primærsløyfe (sjøvann) og en sekundærsløyfe (ferskvann). Primærsløyfen er ofte en styrt sløyfe hvor mengden sjøvann som benyttes styres av gitte temperaturbegrensninger. Ferskvannsdelen av systemet er den som leder varmen vekk fra maskinerisystemene. I disse systemene bruker man vesentlig mer energi enn nødvendig for å lede varme vekk. West Maritime skal derfor utvikle et system SPERS (Smart Pump Energy Reduction System) for skip som vil gi lavere energibruk. For å få størst mulig global miljøgevinst skal SPERS kunne etterinstalleres på skip i drift, og ikke bare på nybygg. SPERS vil være med som en innsats for å redusere utslippene fra skip slik at både helseskader og skader på klimaet kan reduseres.

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2