Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

BICEPS - Biochar Integration in Small-Holder Cropping Systems–Economy, Food Product Value Chains, Climate Change Resilience, Soil Fertility

Alternativ tittel: BICEPS - Biokull i småskala landbrukssystemer - Økonomi, Matproduktverdikjeder, Klimatiltak og Jordfruktbarhet

Tildelt: kr 4,3 mill.

Biokull i småskala landbruk kan forbedre avlinger med klimafordeler på grunn av karbonlagring i jorda. Dette prosjektet tar sikte på å måle biokullets bidrag som klimatiltak, bedre matsikkerhet og lønnsomhet. Vi vil studere den overordnede miljøeffekten av biokull ved hjelp av en livsløpsanalyser. En slik tilnærming tar hensyn til alle primære og sekundære miljøeffekter av ulike scenarier. Her er det viktig å bruke et systemperspektiv for å vurdere både direkte klimatiltak, men også utslipp og klimagasser og giftige forbindelser under biokullproduksjon. Bruk av biokull vil være avhengig av lønnsomhet på gårdsnivå. Vi vil derfor evaluere inntektene ved biokullimplementering og virkningene på produktmengde og kvalitet. Det skal etableres verdikjeder rundt pigeon pea/biokull i afrikansk landbruk. De to viktigste effektene av biokull i Afrika sør for Sahara er vannretensjon og næringsstoffretensjon. Interaksjon mellom biokull og nitrogensyklusen vil bli studert for å evaluere nitrogenbrukseffektivitet. Vi vil også studere viktigheten av biokull-jord-vann-avling interaksjoner for forbedret toleranse av matsystemer mot tørke. Vi vil måle fuktnivået i jorda kontinuerlig gjennom flere vekstsesonger, og utstyret er blitt bestilt. Konsortiet består av et tverrfaglig team av forskere fra Sverige, Norge, Kenya og Sør-Afrika med bred kompetanse innen systemanalyse, agronomi, jordvitenskap, landbruksøkonomi, matteknologi og mikrobiologi. Vi vil samhandle med lokale jordbrukssamfunn i Kenya og Sør-Afrika og teste biokull i forsøk på gård, men også bruke data fra vår pågående forskning i andre land. Vi har planlagt workshops rundt "ParTriDes" ? Participatory Trial Design, hvor forsøkene vil bli planlagt i nøyaktig samarbeid med bøndene slik at de er best mulig tilpasset den lokale konteksten. Våre resultater kan brukes til å veilede myndigheter om hvordan biokull kan integreres i småskala landbruk.

Biochar integration in small-holder agriculture is a transformative adaptation of the food production system to achieve climate mitigation, climate resilience and sustainable intensification. This project aim to quantify the contribution of biochar to climate change resilience, improved food security and profitability and to address knowledge gaps regarding biochar use in small-holder agriculture contexts in sub Saharan Africa. We will study the biochar contribution to climate change mitigation using a life-cycle analysis approach. Here, it is important to use a system perspective to assess both direct climate mitigation but also to consider trade-offs. Adoption of biochar will be dependent on profitability at farm level. We will therefore evaluate the cost-benefit of biochar integration and the impacts of produce quantity and quality on food value chains. Interaction between biochar and the nitrogen cycle will be studied to evaluate nitrogen use efficiency and the sustainability of nitrogen supply in the cropping system. We will also study the importance of biochar-soil-water-crop interaction for improved climate and (drought) resilience. We will use a range of state-of-the-art methodology from our respective disciplines. The consortium consist of a trans-disciplinary team of researchers from Sweden, Norway, Kenya and South Africa with a broad competence in system analysis, agronomy, soil science, agricultural economy, food technology and microbiology. We will interact with local farming communities in Kenya and South Africa and test biochar integration in on-farm trials but also utilize data from our on-going research in other countries. Our results can be utilized to guide policy development on how biochar can be integrated in small-holder farming systems, and how bottlenecks that prevents the integration can be identified and addressed. Increased use of biochar can contribute to Agenda2030, SDG1: No Poverty, SDG 2: Zero Hunger and SDG13: Climate Action.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram