Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Presisjonsbehandling av postoperativ smerte gjennom digitalisert pasientmedvirkning og kartlegging

Tildelt: kr 0,30 mill.

Over 240 millioner kirurgiske inngrep foregår verden over hvert år. Det er et vedvarende problem at ca. 30% av pasientene opplever alvorlig eller ekstrem smerte i forbindelse med inngrep. Dårlig behandlede akutte smerter gir økt risiko for komplikasjoner som infeksjoner og hjerteinfarkt, sein rehabilitering, lengre innleggelser og utvikling av kroniske smerter. Det har det siste ti-året blitt publisert mye ny kunnskap på feltet, men det har ikke gitt noen effekt på endring av andelen som opplever høy postoperativ smerte. I en ny artikkel i Anesthesiology i år anbefaler både artikkelforfatterne og en editorial økt fokus på denne manglende effekten og utvikling av pasienttilpassede strategier for perioperativ smertebehandling. Prosjektet møter dette behovet ved å (1) utvikle et produkt for pasientstyrt smerterapportering som vil øke pasientmedvirkning og mestringsevne, (2) etablere forskning på pasientspesifikke og perioperative faktorer som har betydning for smerteopplevelse og mestring, og (3) utvikling av et klinisk tilbakemeldingsverktøy basert på forskningen som muliggjør presise og individspesifikke tiltak for å redusere postoperativ smerte. Leveransene fra prosjektet går under ny forordning om medisinsk utstyr og hovedprosjektet vil ha som et mål å integrere utvikling, kvalitetssikring og klinisk forskning for godkjenning etter dette regelverket. Prosjektet skal bygge videre på et pågående innovasjonsprosjekt i Helse Førde der en innovativ løsning for digitalisering av pasientrapportert smerte og automatisering av journaldokumentasjon blir utviklet (painpad®). I forprosjektet skal det etableres et konsortium ledet av Helse Førde der både næring og forskning er med. Mål er å skrive en felles søknad om et hovedprosjekt der det skal utvikles nye løsninger og etableres forskning som vil gi ny kunnskap på feltet. Det vil ha nyskapende effekt for helsetjenesteutvikling, samhandling mellom pasient og helsetjeneste og presisjonsbehandling av postoperative smerter.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder