Tilbake til søkeresultatene

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Bringing the beneficial cognitive, social and physical effects of immersive training to the high-functioning senior home-user

Tildelt: kr 1,8 mill.

Målsetning: Prosjektet skal utvikle nettbaserte, vitenskapelig dokumenterte, Virtual Reality-tjenester. Tjenestene vil inspirere og stimulere friske eldre til langvarig fysisk aktivitet. Bruk av Virtual Reality (VR) for å stimulere til fysisk aktivitet, gir en rekke fordeler: 1) Engasjerende treningsprogrammer med dokumentert effekt, som eldre kan utføre, sammen med andre, eller alene i eget hjem. 2) Muligheten for at helsepersonell og pårørende kan følge den kognitive og fysiske helsen hos den eldre. 3) Optimalisere ressurser og øke inntjening i rehabiliteringsentre og alders- og sykehjem. Oversikt: Tre oppstartsselskaper (Senopi, Sensoryx, The Music Medicine Consultancy) er med i prosjektet, og bidrar med innovative prototype-løsninger for: *En Virtual Reality-verden for eldre *VR-bevegelsessporing *Musikk som fremmer helse Våre prototyper er blitt testet for å sikre brukervennlighet og utviklet i samarbeid med andre partnere, blant andre Akademie Berlingen som ivaretar eldres interesser i utviklingen av innovative løsninger. Dette samarbeidet har resultert i en løsning som integrerer disse tre komponentene i en tjeneste. For å finne ut om tjenesten kan gi helsefordeler for friske og fysisk fungerende eldre, blir det gjennomført en klinisk studie av Medical University i Lodz, Polen. Samtidig er tjenesten testet av klinikere og pasienter ved CatoSenteret i Norge, som vil bidra med utfyllende tilbakemeldinger og brukererfaringer, og som vil gi ytterligere forbedringer av tjenesten. Den endelige versjonen av tjenesten vil bli ytterligere testet av eldre brukere for å vurdere om løsningen er moden for et kommersielt marked. Forventet resultat: Den endelige løsningen er primært rettet mot eldre mennesker som ønsker å styrke sine kognitive og motoriske funksjoner, og som dermed kan motvirke alders-relaterte svekkelser og ha en forebyggende livsforlengende effekt. Prosjektet vil bidra til en positiv utvikling av eldres helse som vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster på sikt. Det vil også være et godt utgangspunkt for videre forskning og utvikling, videre oppfølgning av resultater og virkningen slike tjenester kan ha i samfunnet.

Selvstendig livsførsel er nøkkelen til å håndtere det varslede demografiske skiftet i Europa der en stadig eldre befolkning krever nytenkning rundt helse- og omsorgstjenester, for at tilbudet til aldersgruppen 65+ skal bli tilstrekkelig i volum og kvalitet. Nye teknologiske løsninger spiller en sentral rolle i fornyelsen av helse- og omsorgstjenestene. I dette prosjektet bringes teknologi og innovative løsninger fra tre europeiske start-ups (Senopi, SenX og TMMC) sammen for videreutvikling og utprøvning hos to bruker- og tjenesteleverandørorganisasjoner (AKABER og Cato). Nytteverdien for brukere og samfunnet skal bl.a. vurderes et medisinsk forskningsmiljø (MUL). Senopi har utviklet innholdsløsninger for "virtual reality"-utstyr (VR) i en plattform der nye programmer som vurderer og forbedrer fysisk, kognitiv og sosial funksjon kan integreres. Plattformen åpner også for innholdsløsninger fra forskningsmiljøer som med brukernes samtykke, kan få tilgang på utvalg av eldre brukere i et større omfang enn det som typisk er vanlig i kliniske forskningsprosjekter. Senopis innholdsløsninger skal videreutvikles i kombinasjon med TMMCs teknologi og SenX' "state-of-the-art" VR-utstyr. Gjennom brukertester hos AKABER og Cato, der primærbrukere (seniorer på 65+ og andre helsetjeneste brukere med redusert funksjon), sekundærbrukere (f.eks. pårørende og helsepersonell) og tertiærbrukere (f.eks. tjenesteleverandører) vil vurdere brukervennlighet- og opplevelse, samt klinisk og økonomisk nytteverdi.

Aktivitet:

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme