Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Helhetlig tjenestemodell for det utadvendte sykehuset

Tildelt: kr 0,30 mill.

Helseministeren omtalte i sin sykehustale for 2020, «Det utadvendte sykehus». Helseministeren beskriver her en mer desentralisert helsetjenesteutvikling der pasientene ikke trenger å komme på sykehuset for behandling. Sykehuset kan gjennom bruk av teknologi yte mer pasientbehandling i hjemmet eller i hjemkommune/lokalsykehus. Som følge av Covid-19 pandemien har det vært en ekstrem vekst av videokonsultasjoner i mange helseforetak. Mye tyder på at bruken av videokonsultasjoner representerer en varig endring. Dette åpner opp for å tilby flere nye desentraliserte helsetjenester innenfor rammen av det utadvendte sykehuset. Formålet med dette prosjektet er å realisere en mer desentralisert helsetjenesteutvikling der helsetjenesten kan flytte medisinsk utstyr ut av sykehuset, hjem til pasienten, med påfølgende datadeling i klinisk tjenesteflyt. Det tilrettelegges også for at helsepersonell i økende grad kan anvende AI-tjenester (kunstig intelligens) for beslutningsstøtte. Gjennom dette kan sykehus (spesialisthelsetjenesten) monitorere og følge opp mange flere pasienter utenfor sykehuset. Hensikten er å oppnå bedre kvalitet i pasientbehandling, bedre trygghet for pasienten, mindre sykehusinnleggelser og mer effektiv ressursbruk i helsetjenesten. Vår ambisjon er å realisere det «utadvendte sykehuset». Dette skal vi gjøre gjennom å utnytte mulighetene i en ny teknisk plattform satt sammen av moderne og muliggjørende teknologi, sikre brukerorienterte og effektive tjenester fra denne, og se på de organisatoriske konsekvensene og mulighetene dette har for helsetjenesten.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder