Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

328430

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Prosjektsammendrag: Målet for «Digital poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge (Digital BUP)» er å øke tilgangen på psykiske helsetjenester for barn og unge. I Norge har 7 % prosent av undersøkte barn i barneskolealder symptomer forenlig med en psykisk lidelse (Wichstrøm et al., 2012). Hvert år behandles ca. 5 % i BUP (Suren et al., 2018). Tilgjengelige helsetjenester er et sentralt virkemiddel for å redusere byrden og konsekvensene av psykiske lidelser hos barn og unge. I tråd med Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (Prop. 121 S (2018–2019) og Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (Meld. St. 7 (2019-2020) vil vi i forsknings- og innovasjonsprosjektet «Digital BUP» utvikle, evaluere og ta i bruk digitale helsetjenester for barn, unge og deres foresatte. Utvikle: Vi vil sammen med sluttbrukerne utvikle en digital BUP som har tre tilbud: Åpen nettressurs med informasjon om psykisk helse og behandlingstilbudet på den digitale BUP’en; Veiledet internettbehandling til barn og unge med rett til psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten; Nettbaserte kurs og veiledning til foresatte som har barn og unge som har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Evaluere: Vi vil evaluere de digitale helsetjenestene i kliniske studier i tråd med beste praksis. Hver digitale tjeneste skal som minimum ha gjennomgått en randomisert kontrollert studie. Ta i bruk (implementere): Vi vil ta i bruk digitale psykiske helsetjenestene som blir evaluert som effektive i en digital poliklinikk.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder