Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Oppfølging etter hjerneslag: Brukerstyrt rehabilitering med fokus på samhandling, logopedi og samliv

Tildelt: kr 0,30 mill.

Nevrologiske sykdommer er en av de fremste årsakene til funksjonsnedsettelse, hvorav hjerneslag gir flest dødsfall og uførhet. Av rundt 12.000 hjerneslag årlig, blir i overkant av 9000 pasienter behandlet på sykehus. 45% av pasientene som var yrkesaktiv før hjerneslaget, går ut av arbeidsmarkedet. Etter utskrivelse fra sykehus, blir 44,5% av pasientene skrevet ut til eget hjem, med eller uten videre oppfølging der. Pasienter som blir skrevet ut til hjemmet er avhengig av familiens støtte, for å møte deres fysiske og emosjonelle behov. I møte med disse behovene, opplever pasienter og deres pårørende et stort spekter i ulike utfordringer for å tilpasse seg livet etter hjerneslag. Bredden i behov tilsier at det er nødvendig med skreddersydde tilbud og tilpasset pasientenes behov, uavhengig av hvor tilbudet gis. Tre vil i forprosjektet vurdert nærmere: - Helhetlig rehabiliteringsplan: Prosjektet undersøke hvordan pasient selv kan styre sin egen rehabiliteringsprosess, og knyttes sammen med insentiv, det å leve med (se under) og andre relevante verktøy - i en samlet løsning. - Logopedi: Det er svært krevende å få tak i tilstrekkelig antall logopeder, og stillinger blir ikke besatt. Vi må derfor tenke nytt rundt logopediske tiltak, og undersøke hvordan denne tjenesten kan tilbys på helt nye måter. - Å leve med: Pasient, pårørende og helsepersonell må få god innsikt i og konsekvenser av diagnosen, samt hvordan man kan leve med det. Prosjektet skal gjennomføre følgende fase: Innsiktsfase: Kartlegge økosystem, eksisterende infrastruktur, aktører, og pasient- og pårørendes behov i samarbeid med et tverrfaglig fagmiljø. Metodikk: tjenestedesign og spørreundersøkelser. Avstemme funn mot pågående initiativ. Teknologisk mulighetsfase: Basert på arbeidspakke 2, skissere hvilke teknologiske muligheter som er aktuelle for å løse behovene. Sammenstillingsfasen: Sammenstilling av kunnskap, anbefaling og søknad om hovedprosjekt.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon