Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Nordisk konferanse: Sammen om medvirkning - en møteplass for brukere, praksisfelt, utdanning og forskning

Tildelt: kr 0,25 mill.

Brukerperspektiv og brukermedvirkning står sentralt i utviklingen av helse- og velferdstjenester. God kvalitet forutsetter at disse tjenestene oppleves som nyttige for brukerne, og derfor må erfaringer og synspunkter fra brukerne tas med i tjenesteutviklingen på alle nivåer. Økende forventninger til persontilpassede tjenester, brukerinvolvering og medbestemmelse stiller store krav til helse- og velferdstjenestene. Brukermedvirkning med grupper i utsatte situasjoner er en utfordring i offentlige tjenester, i utdanning av profesjonsutøvere og i praksisnær forskning. Det mangler kunnskap om hvordan det praktisk skal legges til rette for medvirkning og som kan bidra til utviklingen av kvalitativt bedre tjenester og økt velferd for tjenestemottakerne. I forskningsprosjektet Challenges of participation (CHAPAR) studerer vi forhold som hemmer og fremmer implementering av kunnskap om medvirkning i ulike helse- og velferdstjenester I prosjektet studerer vi tjenester som omfatter sårbare barn og unge, personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, eldre og funksjonshemmede med sammensatte behov. Gjennom dette prosjektet har vi erfart at det er behov for å etablere nye møteplasser for å utveksle erfaringer om fornyelse og tjenesteutvikling i helse- og velferdssektoren. For å utveksle erfarings- og forskningsbasert kunnskap om brukerinvolvering, søker vi om midler til å avholde en nordisk konferanse (våren 2022) som en møteplass om brukermedvirkning, med mål om kunnskapsoverføring og dialog. Konferansen vil legge til rette for utvikling av tverrfaglige fagmiljøer og involvering av ulike brukergrupper som sammen skal legge til rette økt brukerdeltakelse i utvikling av tjenester på individ- og tjenestenivå. Konferansen vil være åpen for innlegg og deltakelse fra forskere, studenter, brukere, praktikere, undervisere og politikere. Vi har reservert plass på Thon Hotel Vettre i Asker.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester