Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Preventiv helse - bedre bruk av helsedata

Tildelt: kr 0,10 mill.

Bakgrunnen for prosjektet er at Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Novartis Norge har et felles ønske om å anvende pasientdata og kunstig intelligens (KI) for å utvikle og tilgjengeliggjøre ny forebyggende helsetjeneste for prediksjon av risiko for hjerte- og karsykdom, samt gi pasient og helsepersonell beslutningsstøtte om forbyggende tiltak som livsstilsendringer og behandlingstiltak. Hjerte-kar sykdom er nest viktigste årsak til dødelighet i Norge. De fleste som har hatt en hjerte-kar hendelse får sekundærforebyggende behandling, men ofte er denne behandling ikke optimal. I følge Global Burden of Disease er manglende blodtrykkskontroll den risikofaktor tiltaket som forårsaker mest tap av leveår og livskvalitet i Norge. Vi skiller mellom primærforebygging, som er forebygging før en hjerte-karhendelse som slag eller infarkt har inntruffet, og sekundærforebygging som er etter at man har hatt en hendelse. Akershus universitetssykehus (Ahus) er et av Norges største akuttsykehus, med et opptaksområde som dekker 10,8 % av befolkningen. Helseforetaket har et solid pasientgrunnlag og er derfor egnet for pilotering av prosjekter med siktemål om kommersialisering nasjonalt og internasjonalt. Ahus har nylig anskaffet plattform for digital hjemmeoppfølging, Dignio Prevent og prosjektet målsetter å benytte mulighetene som ligger i denne plattformen for å utvikle og implementere risikokalkulatorer for primær – og sekundærprofylakse av hjerte - og karsykdommer. Formålet med prosjektet er å utvikle og implementere en risikokalkulator med bruk av både pasientrapporterte data og andre relevante datavariabler fra Ahus’ datavarehus, og utforske mulighet for bruk av kunstig intelligens kan tolke EKGer for ytterligere beslutningsstøtte. Prosjektet er ment å gi bedre pasientmedvirkning og økt ansvarliggjøring, i tillegg til bedre oppfølging av pasienten som er i risikosonen for å utvikle hjerte-kar-hendelser (primærprofylakse) ved tidlig intervensjon.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder