Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Impatient – effektiv beslutningsstøtte i psykisk helse

Tildelt: kr 0,30 mill.

Impatient har som formål å konseptutrede en helhetlig digital løsning som gir sanntidsinformasjon om pasienters helsetilstand, behandlingseffekt og risiko for negativ utvikling, og dermed utgjør en beslutningsstøtte som i dag er fraværende for behandlere og ledere på alle nivå i helsetjenesten. Beslutningsstøtten inkluderer informasjon om pasienters egenrapporterte plager, funksjonsnivå og opplevelse av behandlingen, samt en predikasjon av hvilke pasienter som står i fare for negativ utvikling gjennom bruk av maskinlæring/AI. Denne informasjonen vil gi behandlere og ledere et betydelig bedre beslutningsgrunnlag til å ta kliniske beslutninger med hensyn til pasientbehandling og ressursbruk, og følgelig bidra til økt kvalitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten. Klinikere og pasienter vil få hjelp til å ta informerte valg om behandlingsalternativer og prognoser, og ledere om hvordan de kan organisere tjenestene best mulig. Løsningen utvikles i psykisk helsevern, men kan ha like stor relevans i somatiske helsetjenester. Utviklingen vil basere seg på CheckWare sin nye teknologi for digital samhandling mellom pasient og spesialisthelsetjenesten. Denne er allerede innført i Sykehuset Innlandet (SI) og Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS), og innebærer at pasienter allerede melder egenrapporterer PROMs (Patient Reported Outcome data) før, underveis og ved avslutning av behandling i poliklinisk virksomhet for voksne. Likevel blir ikke denne dataen sammenstilt, tilgjengeliggjort eller analysert slik at den fungerer som beslutningsstøtten helsetjenesten har behov for. Forprosjektet har følgende som mål å avdekke hvilke behov de viktigste interessentene har i en slik løsning, hva som kreves av teknologisk utvikling, samt om det er et behov for ytterligere kompetanse og samarbeidspartnere. Forprosjektet etableres som et samarbeid mellom CheckWare, Sykehuset Innlandet, Lovisenberg Sykehus og HelseInn

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder