Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

BLUE-CYCLING - Integrated aquaculture and agriculture for resource-efficient food production

Alternativ tittel: Blue-Cycling

Tildelt: kr 4,3 mill.

En av de største utfordringene som klimaendringene pålegger er evnen til å sørge for bærekraftig forvaltning av land- og vannressurser for å sikre mat til en voksende befolkning. Integrert akvakultur-landbruk (f.eks. aquaponics) er en eksemplarisk ressurseffektiv teknologi som gir rom for resirkulering av næringsstoffer, vann og energi innenfor begrepet trygg og bærekraftig matproduksjon. På grunn av sitt kontrollerte miljø er aquaponics er i stand til å levere fersk mat med minimale ressursinnganger til tross for eksterne klimatiske forhold (faktorer som kalde / mørke vintre eller tørke i tørre regioner). Innenfor dette prosjektet har vi som mål å bedre dagens aquaponic design med mål om å utvikle teknologien gjennom innovasjon i eksisterende integrerte fiskeproduksjonsteknikker og toppmoderne drivhusdesign i forbindelse med permakultur og agroforestry tilnærminger. Vi vil oppnå dette ved (1) å utvikle modeller som støtter de miljømessige, økonomiske og sosiale fordelene med forskjellige integrerte vannbruksteknologier; (2) integrere resultater av samfunnsøkonomiske og miljømessige parametere i utformingen av ny teknologi; (3) undersøke demonstrasjonsanlegg som implementerer ny praksis innen permakultur og skogbruk. Dette vil også omfatte vitenskapelig forskning om muligheter for anaerob fordøyelsesteknologi for slam / slam transformasjon av fiskeavfall, og transformasjon av planteavfall til biogass. Til sammen vil vi presentere pålitelige data om hvordan integrerte oppdrettssystemer kan bidra til landbrukets bærekraft og levere en meningsfull forståelse av nye kommersielle applikasjoner, samfunns- ogøkonomiske mål for integrert oppdrett, samt politisk endring på dette viktige feltet.

One of the greatest challenges imposed by climate change is the ability to provide sustainable management of land and water resources to secure food for a growing population. Integrated aquaculture-agriculture (e.g. aquaponics) is an exemplary resource-efficient technology that allows for nutrient, water and energy recycling within the concept of safe and sustainable food production. Due to its controlled environment, aquaponics is able to deliver fresh food with minimal resource inputs despite external climactic conditions (factors such as cold/dark winters or drought in arid regions). Within this project, we aim to advance current aquaponic designs with the goal of developing this technology from farm to fork through innovation in existing integrated fish production techniques and state-of-the art greenhouse designs in conjunction with permaculture and agroforestry approaches. Such technology, based on optimal use of water, waste and energy, will aid in achieving sustainable development goals for human health and nutrition, resilient food value chains, and regional/local food production. We will achieve this by (1) developing models that support the environmental, economic, and social benefits of different integrated aqua-agriculture technologies; (2) integrating results of socio-economic and environmental parameters into the design of new technologies; (3) examining demonstration facilities that are implementing novel permaculture and agroforestry practices. This will also include scientific research on options for anaerobic digestion technology for sludge/slurry transformation of fish wastes, and transformation of plant wastes into biogas. Taken together, we will present reliable data on how integrated farming systems can contribute to agricultural resilience, both environmental and economic, and deliver a meaningful understanding of new commercial applications, societal and economic goals for integrated farming, as well as policy change in this important field.

Aktivitet:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner