Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2021 og 2022

Alternativ tittel: Project establishment support at NIBIO in 2021 and 2022

Tildelt: kr 9,4 mill.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) prioriterer internasjonalt forskningssamarbeid høyt. En vesentlig del av dette samarbeidet er organisert som prosjekter, sammen med europeiske kollegaer, både fra forskningsinstitusjoner og fra næringslivet. Samarbeidsrelasjoner er sårbare, ofte er de basert på personlige relasjoner, knyttet til gjennomføringen av bestemte oppgaver i prosjekter. Vi ønsker å utvikle samarbeid med forskermiljøene i Europa på mer institusjonelt nivå, for på den måten å innføre mer forutsigbarhet i etableringen av konsortier. Etter å ha brukt betydelig med ressurser på å forberede Horisont Europa, vil vi utvikle noen utvalgte kompetanseområder ved å disponere ressurser der vi vil være internasjonalt konkurransedyktig. For å løse sammensatte utfordringer, mer enn å forske på et bestemt område, må vi identifisere de kompetanseområdene der NIBIO, på kort sikt og med minst mulig ressursbruk, kan bli en verdifull deltager i europeiske prosjekter. Vi skal også styrker instituttets administrative støtte til søknadsutvikling, og ha Horisont Europa som tema på allmøter og ledersamlinger. Vi har så langt identifisert 51 relevante emneområder («topic») der NIBIOs kompetanse passer best, det vil si fra arbeidsprogrammene under Pilar 2, klyng 5 (Climate, Energy and Mobility) og klynge 6 (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment). Ved NIBIO har vi ikke kapasitet til å være med på mer 50 søknader for årene 2021 og 2022 samlet. Av de 50 søknadene, inkludert de som blir sendt til ERA-nettene, som kan være aktuelle i 2021 og 2022, har NIBIO ambisjon om å koordinere i hvert fall fem.

NIBIOs eier (LMD) og styre har internasjonalt FoU-samarbeid og finansiering høyt prioritert. De forventer at NIBIO videreutvikler sin internasjonale aktivitet og bli mer konkurransedyktig også internasjonalt. NIBIO har erfaringer fra deltakelse i flere rammeprogram, og vi tar disse med i arbeidet med å tilpasse oss Horizon Europe. De siste årene er det brukt ressurser ved NIBIO for å forberede Horizon Europe. Vi har vurdert flere utkast til arbeidsprogram, og gjennomført møte og workshop med PNO. På dette grunnlaget arbeider vi videre, blant annet ved styrker instituttets administrative støtte til søknadsutvikling, og ha Horizon Europe som tema på allmøter og ledersamlinger. Vi skal utvikle utvalgte kompetanseområder ved å disponere ressurser der vi vil være internasjonalt konkurransedyktig. For å løse sammensatte utfordringer, mer enn å forske på et bestemt område, må vi identifisere de kompetanseområdene der NIBIO, med minst mulig ressursbruk, kan lykkes med deltagelse i internasjonale konsortier. Det er opplagt at NIBIOs kompetanse passer best for Klynge 6, under Pilar 2, «Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment». Der kan vi bidra med internasjonal kompetanse innen biodiversitet, agronomi og matsikkerhet, plantehelse, skogbruk, treteknologi, miljø og forurensing samt samfunnsfag. Vi har så langt identifisert 51 relevante emneområder («topic») for NIBIO i arbeidsprogrammene for klynge 5 og 6. Dette er et godt stykke over det NIBIO har kapasitet til å bidra med, og vi forventer å være med på 50 søknader for årene 2021 og 2022 samlet. Av de 50 søknadene, inkludert de som blir sendt til ERA-nettene, som kan være aktuelle i 2021 og 2022, har NIBIO ambisjon om å koordinere i hvert fall fem. Samarbeidsrelasjoner kan være nokså sårbare, siden de er basert på personlige relasjoner, knyttet til gjennomføringen av bestemte oppgaver i prosjekter. Vi må forsøke å stabilisere samarbeid med forskermiljøene i Europa på mer institusjonelt nivå

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa