Tilbake til søkeresultatene

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases

Alternativ tittel: REMEDY - Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

Tildelt: kr 128,0 mill.

REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer ble våren 2022 etablert som nytt Forskningssenter for klinisk behandling. Diakonhjemmet sykehus er vertsinstitusjon og senteret har fire tilknyttede partnere: Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og stiftelsen MAGIC. Formålet med REMEDY er å utvikle fremragende behandling og behandlingsstrategier innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer gjennom en bred tilnærming til forskningsfeltet. Forskningen er organisert i syv arbeidspakker med følgende tema: 1) Randomisert kontrollerte klinisk studier som tester ulike aspekter ved behandling, inkludert medikamenter, kirurgi, behandlingsstrategier, fysisk trening og tilnærminger til beslutningsstøtte 2) Identifikasjon av biomarkører og genetiske/epigenetiske markører for behandlingseffekt og alvorlighet av sykdom, samt karakterisering og stratifisering av tidlig sykdom 3) Forståelse av smerte-mekanismer for å kunne optimalisere behandling av smerter 4) Utvikling og evaluering av strategier for å oppdage, behandle og forhindre komorbiditet 5) Utvikle og undersøke brukervennlighet, effekt og kostnadseffektivitet av persontilpasset digital avstandsoppfølging 6) Evaluere langtidseffekt, arbeidsdeltagelse og helseøkonomiske konsekvenser av ulike behandlingsstrategier gjennom kobling til nasjonale registre 7) Helsekompetanse, etterlevelse av behandling og eHelse-strategier for å styrke pasientens evne til å mestre sin sykdom. Gjennom disse varierte tilnærmingene vil man sikre utvikling av helhetlige pasientforløp, og bidra til en fremtidsrettet helsetjeneste innen fagfeltet. Brukermedvirkning er sentralt i alle arbeidspakker. REMEDY-senteret koordinerer også et nasjonalt nettverk av sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner, med intensjon om at det skal være lik mulighet for å delta i kliniske studier uavhengig av hvor i landet pasienten bor. I 2022 har man etablert senterorganisasjonen og samarbeidet innad mellom senterets partnere, og jobbet med rekruttering. Man har hatt felles arrangementer på tvers av senteret, samtidig som hver arbeidspakke har hatt egne oppstartsmøter og aktiviteter. Senteret har fått en klar grafisk profil, bygget opp digitale verktøyer for samarbeid, samt en nettside, www.remedy-senter.no. Det er søkt finansiering til flere nye store studier, deriblant en rekke søknader som ikke er avgjort ennå. I august ble det klart at man fikk en stor tildeling fra EU for å forske på bedre utnyttelse av eksisterende legemidler ved revmatoid artritt, som største partner i et europeisk konsortium. Senterets forskere har bidratt aktivt til formidling av ny forskning inne feltet, både til allmennheten via blant annet massemedia, til pasienter via egne arrangement, og til fagfolk. I juni 2022 var REMEDY en av arrangørene av Grønn Kongress, en viktig formidlingsarena for den aller nyeste forskningen innen revmatologi. Muskel- og skjelettsykdommer er svært utbredt i befolkningen, og en hyppig årsak til nedsatt livskvalitet, tap av funksjon og redusert arbeidskapasitet. Resultatene fra forskningssenteret er ventet å ha store gevinster for individ og samfunn.

-Background and aim- Rheumatic and musculoskeletal diseases (RMDs) affect one in four people and are a heterogeneous group of diseases associated with morbidity, reduced quality of life, increased mortality, and severe long-term pain and disability. The large individual and societal impact of RMDs underlines the need for comprehensive and coordinated actions to improve patient outcomes. -The REMEDY center- The proposed center for treatment of RMDs (REMEDY) will have a broad interdisciplinary focus on all aspects of RMDs, from epidemiology, pathogenesis and disease mechanisms to factors that promote health and wellbeing. This will be addressed through seven work packages. The main focus will be high-quality, innovative clinical trials with direct impact on patient treatment, including the establishment of a clinical trial unit. The approach to RMD treatment will be further broadened by the inclusion of translational studies to optimize personalized treatment, targeted studies to better understand and treat pain and comorbidities, innovative approaches to remote monitoring, compilation of large registry studies for assessment of longitudinal health outcomes, and the development and assessment of empowerment-oriented self-management programs. A national clinical consortium of collaborating study centers will be essential for trial conductance, dissemination of knowledge and implementation. National partners and international collaborators will have defined roles in the overall center organization. Funding provided for mobility and a structured approach for research career development will be implemented through the Young Researcher Program. -Relevance and benefit to patients and society- The establishment of the REMEDY center will evolve a strong existing research environment, giving researchers the possibility to pursue new ambitious project ideas with significant potential to evolve the management of RMDs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderVelferdBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturTjenesterettet FoULTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetBransjer og næringerHelsenæringenLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseFNs BærekraftsmålMål 10 Mindre ulikhetVelferdFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorHelseInternasjonaliseringMobilitetVelferdLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapArbeidInternasjonaliseringInternasjonalt vertskapFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Muliggjørende teknologierPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunnPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Industri og tjenestenæringerDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorFNs BærekraftsmålLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP2 Innovasjon i stat og kommuneArbeidArbeidslivDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet