Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Green Platform Ocean Grid: New grid solutions for profitable offshore wind development

Alternativ tittel: Grønn Plattform Havnett

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektnummer:

328670

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det overordnede målet for det grønne plattformprosjektet Ocean Grid er å utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger for å muliggjøre lønnsom utvikling av havvind i Norge, både bunnfaste og flytende, nye grønne arbeidsplasser og økte eksportinntekter og samtidig bidra til vi når klimamålene. Prosjektet skal utvikle ny teknologi for offshore nett for å redusere kostnadene for utbygging av havvind. Prosjektet er organisert i fem delprosjekter, hvorav fire er ledet av norske industriselskap og vil utvikle og modne teknologi til et høyere TRL-nivå i en 2030-tidshorisont mens det femte er et kompetanseprosjekt som skal adressere de langsiktige problemstillingene og bidra med åpen forskning. Equinor er prosjekteier av hovedprosjektet og partnere er Fred Olsen, Hafslund Eco, Aker Offshore Wind, Agder Energi, Deep Wind Offshore, DNV, ABB, Aibel, Aker Solutions, Benestad, Hitachi, Nexans, Statnett, NTNU, UiO, SINTEF. Delprosjektene vil fokusere på •Offshore nettutvikling: Målet er å analysere og utvikle nye modeller for optimalisering av havnettutvikling og markedsdesign, samt tilhørende regelverk for å muliggjøre lønnsom utbygging av havvindparker i Norge. Forhold knyttet til interoperabilitet vil også bli analysert. •Utvikling av subsea kabel: Målet er å redusere kostnader på inter-array systemer basert på ny kabelteknologi og anvendelse at nytt materiale. •Subsea transformatorstasjon: Målet er å redusere kostnader knyttet til subsea transformatorstasjoner basert og å utvikle et 66 kV subsea koblingssystem for å kunne koble opp vindturbiner med størrelse 15MW+. •Flytende HVDC-plattform: Målet er å utvikle forskningsprosjektstandardiserte, integrerte og kostnadseffektive løsninger for flytende HVDC-transformatorstasjoner for storskala flytende havvindinstallasjoner, gi innspill til relevante forskrifter og utvikle verifikasjonsverktøy. •KSP Havnett vil utvikle modeller for optimal havnettutbygging, energimarkeds design, systeminteroperabilitet og design av subseakabler.

Our vision is that offshore wind power plants connected to an offshore grid will provide a large share of the energy supply in Europe to reach climate targets, and that Norwegian companies will be actively engaged in this endeavour as leading wind farm developers, operators and suppliers of technology and solutions. This project is an important step towards realizing this vision. It will develop new technology, knowledge, and innovations to support the realignment of the Norwegian industry from oil and gas activities towards the growing offshore wind sector, creating new green jobs and increasing international sales, and it will help to meet the climate targets by enabling large-scale deployment of offshore wind farms in Norway and internationally. The project focus on offshore grid technology to reduce cost of offshore wind and to achieve significant international sales. The project is organized in five subprojects of which four are industry led addressing high technology readiness level and a 2030-time horizon, whereas the fifth is an open research subproject to address longer term issues.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet