Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for Horisont Europas mobilitets- og logistikkutfordringer

Tildelt: kr 1,5 mill.

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem er en viktig forutsetning for verdiskaping og velferd. For å komme dit er det i Horisont Europa (HE) avsatt >€15 mrd til klynge 5: klima, energi og mobilitet, og er dermed en av de desidert største klyngene i søyle 2. I tillegg er klimanøytrale og smarte byer, der mobilitet er sentralt, utpekt som en av de fem kommende "missions". I Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 -2033 understrekes disse målene. EU-nettverket ITS Horizon skal samle aktørene tverrsektorielt for å realisere gode HE-prosjekter som bidrar til å finne de beste løsningene for framtidens mobilitet, både for personer og gods. Gode prosjekter karakteriseres av at det offentlige (som problemeier og regulator) innoverer i samspill med sine innbyggere, næringsliv og FoU-aktører. Prosjektets overordnede idé er basert på en erkjennelse av at samfunnets målsetninger om bærekraftig og effektiv mobilitet krever en felles-europeisk utvikling av løsningene. Dette sikrer at innovasjon og løsninger blir basert på den best tilgjengelige forskningen og er tilpasset et grenseoverskridende transportsystem. Deltakelse i HE er nøkkelen for å få til dette, og sikrer at løsninger utviklet av norske bedrifter er salgbare internasjonalt. For å nå målsetningen vil prosjektet mobilisere og støtte norske aktører som deltar i søknadsprosesser til HE. Dette inkluderer identifisering og analyse av utlysninger, avdekke forskningsfronten og utnytte nettverk for å finne partnere, samt å identifisere norske arenaer, områder og infrastruktur som EU-prosjekter kan bygge på for pilotering og demonstrering av innovative løsninger.

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk

Finansieringskilder