Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning PES NORCE21-22

Alternativ tittel: PES NORCE21-22

Tildelt: kr 17,1 mill.

PES rammebevilgning knytter NORCE sin nåværende strategi og prioriteringer overfor Horisont Europa sammen med handlingsplan for perioden 2021-2022.

Prosjektet ledes fra administrasjonsavdelingen i NORCE av en prosjektgruppe bestående av strategiske EU seniorrådgivere og leder av forskningsstøtte (prosjektleder). PES prosjektet forankres i organisasjonen gjennom jevnlige møter med EU-referansegruppe (representanter fra fagavdelingene) og beslutnings- og orienteringssaker til konsernledelsen. Søknaden knytter NORCE sin nåværende strategi og prioriteringer overfor Horisont Europa sammen med handlingsplan for perioden 2021-2022. Handlingsplanen omfatter på den ene siden planlagte interne aktiviteter på selskapsnivå knyttet til arbeidsmetodikk, gjennomgang og analyse av sentrale EU-dokumenter, kompetansebygging, intern kommunikasjon og informasjonsdeling, ekstern kommunikasjon og formidling, samt strategisk forankring av aktivitetetene som ligger i NORCE sin strategi og samfunnsoppdrag. Handlingsplanen omfatter på den andre siden eksterne planlagte aktiviteter knyttet til strategisk posisjonering i tverrvitenskapelige og tematiske fora/plattformer, bygging/oppretteholding av nettverk og allianser med sentrale organisasjoner (RTOs, universiteter, industri, offentlige organisasjoner og samfunnsaktører) over hele Europa, og mer gjennomgående i Norge, brobygging i Brussel gjennom «Norwegian House of Research and Innovation» og utnytting av NORCE sitt potensial for bedre synlighet i Europa. Risiko knyttet til gjennomføringen håndteres gjennom implementering av en intern EU metodologi og rutiner i NORCE, der en jobber systematisk for å minimere risiko og optimere ressurs forbruk ved å vurdere interne belastninger og prioriteringer. Søknaden inkluderer en omfattende liste over temaer i Horisont Europa som NORCE har rettet seg mot for 2021-2022. Listen indikerer hvilke områder NORCE planlegger å påta seg koordinatoransvar, lede arbeidspakker og/eller delta som partner. Søknaden inneholder et budsjett per type aktivitet samt estimert potensiell økonomisk avkastning for hele Horisont Europa-programmet 2021-2027.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa