Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NTNU PES og POS rammebevilgning 2021-22

Alternativ tittel: NTNU PES and POS framework agreement 2021-22

Tildelt: kr 13,4 mill.

NTNU PES og POS rammebevilgning for 2021-22 skal bygge opp under NTNUs strategi kunnskap for en bedre verden og legge til rette for en videre ambisiøs satsing på EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Prosjektet skal bidra til at NTNU kan videreutvikle tiltak og virkemidler som er i gang for å styrke vår deltagelse i Horisont Europa i tillegg til å posisjonere norske interesser inn mot det nye rammeprogrammet. NTNU vil ta et koordinerende ansvar for å posisjonere norske interesser inn mot utvalgte områder, både områder hvor vi har komparative fordeler og områder som trenger ekstra oppmerksomhet.

NTNUs strategi kunnskap for en bedre verden legger til rette for en ambisiøs satsing på EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. En ny internasjonal utviklingsplan for 2022-2025 er under utvikling og vil sette tydelig retning for NTNUs ambisjoner om videre vekst og fokus på deltagelse i alle tre søyler i Horisont Europa. NTNU vil i 2021 og 2022 gjennomføre en rekke prosjektetablerings- og posisjoneringsaktiviteter med mål om å øke NTNUs og Norges deltagelse i Horisont Europa sammenlignet med Horisont 2020. I Horisont 2020 sendte NTNU over 2000 søknader og er tildelt mer enn 250 prosjekter, og akkumulert med deltagelse i randsoneprogrammer som ERA-net og EIT KICs har NTNU blitt tildelt mer enn €150 millioner, godt over NTNUs mål om 1 milliard kroner fra rammeprogrammet. PES-rammebevilgningen vil bidra til at NTNU kan videreutvikle tiltak og virkemidler som er i gang for å styrke vår deltagelse i Horisont Europa i tillegg til å posisjonere norske interesser inn mot det nye rammeprogrammet. Spesielle tiltak vil rettes mot ERC, tverrfaglige prosjekter i søyle 2, EIC Pathfinder og posisjonering inn mot strategiske partnerskap. NTNU jobber også videre med styrking av EU støtteapparat, støttemekanismer og insentiver, og PES-rammebevilgning vil bidra til å styrke dette arbeidet. NTNU vil ta et koordinerende ansvar for å posisjonere norske interesser inn mot utvalgte områder, både områder hvor vi har komparative fordeler og områder som trenger ekstra oppmerksomhet.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa