Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CeBiP - Fra tre til biobaserte polymerprodukter - utvikle prosesskonsept og produkter for herde- og termoplast applikasjoner

Alternativ tittel: CeBiP - From wood to sustainable bio composites - develop process concept and products for thermoset and thermoplast applications

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektnummer:

328694

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norske Skog Saugbrugs er en verdensledende produsent av magasinpapir og en del av foretningsstrategien videre er å se på nye muligheter for å utvikle produkter basert på trevirke og fiber som råstoff. Gjennom GP prosjektet ønsket Norske Skog Saugbrugs å utvikle ny teknologi som muliggjør å produsere biobaserte produkter som skal erstatte petroliumsbaserte råvarer og biobaserte produkter som bidrar til økt resirkulering av plast. Norske Skog Saugbrugs har etablert produksjon av nanocellulose og biokompositter og vil nå bygge demonstrasjonsanlegg for produksjon av herdeplast masterbatch. Et vellykket prosjekt vil legge grunnlaget for at produksjonen av biobaserte produkter kan bli et nytt forretningsområde for Norske Skog. Prosjektet tar sikte på å i stor grad utvikle løsninger tatt fram på lab til fullskala løsninger gjennom industriell forskning, ved aktiv bruk av pilotanlegg i industri skala og ved fullskala forsøk hos konsortiets industribedrifter. Prosjektet vil bidra til økt sysselsetting og økte eksportverdier gjennom lønnsom sirkulær økonomi og effektiv utnyttelse av råvarer. Gjennom prosjektet skal man koble kunnskapsproduksjon, teknologiutvikling og pilotering, og det legges særlig vekt på forretningsutvikling og kommersialisering av innovasjonene for å skape nye grønne omstillingsprosesser, produkter og tjenester i verdikjeden. Dette vil kreve tett samarbeid mellom mange aktører innen alt fra F&U, råvareproduksjon, leverandørindustri og vareprodusenter. Hovedprosjektet knyttes også til kompetanseprosjektet «WoBiCo - From wood to sustainable biocomposites» ledet av Sintef, med RISE-PFI, IFE og UiO som partnere.

Prosjektet vil etablere en grønn og sirkulær verdikjede basert på fornybare råvarer fra skog for et bredt spekter av herde- og termoplaster med utspring i Norge. Porteføljen av produkter som skal utvikles har som mål å fjerne eller sterkt redusere bruken av petroleumsbaserte råvarer eller helseskadelige materialer og vil bidra til vesentlig økt resirkulering av plast. Den overordnede ideen er å erstatte plast med trefiber og/eller CNF i en biokompositt eller herdeplast masterbatch. De nye materialene vil ha forbedrede egenskaper som stivhet og styrke og bedre tiksotropiske egenskaper, med sterkt redusert karbonfotavtrykk, og til konkurransedyktig pris sammenlignet med tradisjonelle løsninger. Innovasjonene vil også bidra til at gjenvunnet plast kan oppgraderes fra et lavverdig råstoff til et materialteknisk likeverdig produkt takket være innblanding av trefiber. Gjennom prosjektet skal man koble kunnskapsproduksjon, teknologiutvikling og pilotering, og det legges særlig vekt på forretningsutvikling og kommersialisering av innovasjonene for å skape nye grønne omstillingsprosesser, produkter og tjenester i verdikjeden. Dette vil kreve tett samarbeid mellom mange aktører innen alt fra F&U, råvareproduksjon, leverandørindustri og vareprodusenter. Hovedprosjektet vil bestå av et sterkt konsortia som dekker hele verdikjeden med 9 industripartnere fra store deler av Norge, med støtte fra 2 forskningsinstitutt, Sintef og Rise-Pfi. Hovedprosjektet knyttes også til kompetanseprosjektet «WoBiCo - From wood to sustainable biocomposites» ledet av Sintef, med RISE-PFI og IFE som partnere. Prosjektet tar sikte på å i stor grad utvikle løsninger tatt fram på lab til fullskala løsninger gjennom industriell forskning, ved aktiv bruk av pilotanlegg i industri skala og ved fullskala forsøk hos konsortiets industribedrifter. Prosjektet vil bidra til økt sysselsetting og økte eksportverdier gjennom lønnsom sirkulær økonomi og effektiv utnyttelse av råvarer.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Temaer og emner

BioteknologiIndustriell bioteknologiLavutslippNaturmangfold og miljøLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Naturmangfold og miljøSirkulær økonomiMaterialteknologiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensBransjer og næringerVareproduserende industriSirkulær økonomiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Energi, transport og lavutslippNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderAvanserte produksjonsprosesserLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstBioteknologiBioøkonomiMiljøteknologi