Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

ZeroKyst

Alternativ tittel: ZeroCoast

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektnummer:

328718

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Fiskeri- og havbrukssektoren representerer den fjerde største industrien i Norge, med over 60 000 ansatte og en årlig verdiskapning på over 100 milliarder kroner. Fartøyene som brukes i denne industrien forbruker rundt 600-800 millioner liter fossilt brennstoff hvert år, noe som utgjør en betydelig del av Norges totale klimagassutslipp. Målet for ZeroKyst-prosjektet er å muliggjøre reduksjon og eliminasjon av disse utslippene. ZeroKyst har 3 hovedmål: Skape et teknologiskift i hele sjømatnæringen iløpet av 24 måneder; legge grunnlag for 50 % mindre faktisk petroleumsforbruk innen 2030; og legge grunnlag for 100 % mindre faktisk petroleumsforbruk innen 2050. Arbeidet skjer i 4 arbeidspakker, i et samarbeid mellom 11 firma. Arbeidspakkene skal tilsammen levere utvikling og teknologi til nullutslipp drivlinje, nullutslipp fiskefartøy, 2 elektrolyseanlegg montert i Nord-Norge, og en regional utvikling for infrastruktur og kompetanseoppbygging i Lofoten. I tillegg skal 10 sjømatfartøy bygges om fra fossil til hybrid teknologi, primært i Lofoten.

Det overordnede formålet med ZeroKyst er å akselerere avkarboniseringen av fiskeri- og havbruksnæringen gjennom tilgjengeliggjøring av et nullutslipps fartøykonsept og tilhørende infrastruktur. Prosjektet skal utvikle og demonstrere en nullutslippsdrivlinje (Siemens Blue Drive Eco og HybridZ) med batteri og brenselcelle, et nybygd nullutslippsfartøy, ti ombygde fartøy, tjenester for ombygging og vedlikehold av fartøy, samt en helhetlig løsning for fleksibel og kostnadseffektiv forsyning av elektrisitet og grønt hydrogen som drivstoff til maritim transport. Prosjektet vil bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030, og ha et verdiskapings- og eksportpotensial på minst 100 mrd. NOK. ZeroKyst vil adressere tekniske utfordringer knyttet til bruk av hydrogen som energibærer i sjøfartøy, samt bidra til å løse utfordringer knyttet til regelverk og godkjenning av fartøy med slike drivlinjer. Det vil også utvikles et mobilt anlegg for hydrogen- og el-forsyning, som blir det første av sitt slag i verden, og som dermed vil ha stor forsknings- og innovasjonshøyde. ZeroKyst tar for seg hele verdikjeden med partnere og tema helt fra drivlinje- og fartøysutvikling via energiproduksjon, -distribusjon og -lagring til lading og bunkring, samt den aktuelle sluttbruken med fartøydrift og sjømatproduksjon. Bruken av strøm og hydrogen som drivstoff for skip har hittil hatt utfordringer med manglende sluttbrukere så vel som manglende tilgjengelighet på energi og infrastruktur (såkalt "høna-og-egget-problematikk"). Disse utfordringene vil gjennom prosjektet adresseres og løses spesifikt for denne verdikjeden, med overførbare resultater for andre næringer og segment, f.eks. turistbåter. Hovedprosjektet vil demonstrere løsninger som er skalerbare og rettet mot både nasjonale og internasjonale markeder, mens kompetanseprosjektet vil utvikle nødvendig kunnskap for å nå det overordnede målet om utslippskutt i hele sjømatnæringen.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform