Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

ZeroKyst KSP - Decarbonising the fisheries and aquaculture industry through hydrogen-electric propulsion

Alternativ tittel: ZeroKyst KSP - Avkarbonisering av fiskeri og havbruk gjennom hydrogen-elektrisk framdrift

Tildelt: kr 38,5 mill.

Fiskeri- og havbrukssektoren representerer den fjerde største industrien i Norge, med over 60 000 ansatte og en årlig verdiskapning på over 100 milliarder kroner. Fartøyene i denne industrien forbruker rundt 600-800 millioner liter fossilt brennstoff hvert år, noe som utgjør en betydelig del av Norges totale klimagassutslipp. Målet for ZeroKyst-prosjektet er å utvikle løsninger som gjøre det mulig å eliminere disse utslippene. Kompetanse- og samarbeidsprosjektet i ZeroKyst (KSP ZeroKyst) har som mål å utvikle nøkkelkompetanse som kan muliggjør omstillingen til nullutslippsfartøy. KSP ZeroKyst vil oppnå dette gjennom utvikling av modeller, verktøy og kompetanse for å skape trygge, pålitelige og kostnadseffektive nullutslippsdrivlinjer for ulike typer fartøy. Forskningsaktivitetene i prosjektet vil også resultere i modeller, metoder og kompetanse som kan bidra til å etablere infrastruktur for hydrogenbunkring og elektrisk lading som vil bli nødvendig når de nye fartøyene blir tatt i bruk. Resultatene fra KSP ZeroKyst vil også inkludere en analyse av miljøpåvirkningen fra en slik omstilling, samt konsekvensene for energibehov og markedspotensialet skapt av implementering, oppskalering og eksport av teknologiene som skal demonstreres i hovedprosjektet. I tillegg til å løse tekniske utfordringer, vil forskningsaktivitetene i KSP ZeroKyst gi grunnlaget for å evaluere markedspotensialet for nullutslippsfartøy ved bruk av "design thinking". Ut fra resultatene dette vil gi, vil det bli definert ulike omstillingsscenarier. Risiko relatert til bærekraft og samfunn vil deretter bli analysert for disse scenariene. Matematisk modellering av de utarbeidede scenariene vil bli brukt til å foreslå et veikart for omstilling, samt for å kvantifisere usikkerhet og risiko. Disse analysene vil muliggjøre en optimalisering av den nødvendige energiinfrastrukturen på land. Infrastrukturen vil bli integrert i et system med flere energibærere som vil sikre fleksibilitet og robusthet.

Fisheries and aquaculture is the 4th largest Norwegian industry, employing 66000 people and generating >100bn NOK yearly. Fishing and utility vessels in this industry generate a significant share of Norway's total GHG emissions. Climate neutrality by 2050 will require a disruptive green shift, including massive adoption of zero-emission vessels. To meet this challenge, efficient and sustainable transition strategies must be found, and technology development must accelerate and match end user expectations for reliability, cost, performance, and availability of infrastructure. The ZeroKyst consortium is spearheading the green shift of this sector, by demonstrating the feasibility and safe operation of H2-electric vessels. KSP ZeroKyst will develop a modelling framework that enables efficient technology development of tailored, reliable and cost-efficient H2-electric drive-trains for the wide range of vessels populating the coastline today (retrofit) and in the future (new-build). Concurrently, concepts for efficient and high utilization charging and bunkering infrastructure at sea will be developed, to enable flexible operation and range extension of H2-electric vessels, which is limited by the low volumetric energy density of H2. To progress beyond making the technology available, and enable massive introduction necessary for reaching climate goals, the market potential of H2-electric vessels will be evaluated using design thinking methodology, from which transition scenario will be constructed. The sustainability and societal risk in these scenarios will be analysed. Mathematical modelling of these scenarios will be used for techno-economic optimization, forming transition strategies for the fleet. Corresponding onshore infrastructure will be optimized and localized at a regional level and integrated into a multi-energy carrier system to harvest benefits as flexibility and robustness. These efforts combined will define the roadmap for a zero-emission coastline.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder