Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

SirkTRE - etablerer den helsirkulære verdikjeden for tre

Alternativ tittel: SirkTRE - establish the circular wood value chain

Tildelt: kr 54,3 mill.

Prosjektnummer:

328731

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Sirkulær bruk av tre - tre må kunne brukes igjen og igjen I Norge hogges det rundt 12 millioner kubikkmeter tømmer per år. Ifølge den nasjonale strategien for skog- og trenæringen, SKOG22, er det bærekraftig grunnlag for at hogsten kan økes til minst 15 millioner kubikkmeter i året. Dersom samfunnet skal lykkes i å redusere klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen, er det forventet at ressursbehovet blir betydelig større. For å øke bruken av tre i bygg, er det behov for kortreiste råvarer. Returtre vil være en avgjørende innsatsfaktor via nye ombruks- og materialgjenvinningsløsninger. Økt innovasjon og verdiskaping må gå hånd-i-hånd for å utnytte returtreets muligheter. SirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet. For å etablere den helsirkulære verdikjede for tre, skal sirkTRE gjennomføre en rekke innovasjonsprosjekter. I tillegg skal barrierer brytes ned ved å skrive og tilrettelegge standarder, konkrete ombruksløsninger skal vises i byggeprosjekter, lokale verdikjeder skal etableres og ny digital teknologi skal tas i bruk. Dette gir nye forretningsmuligheter og produkter, arbeidsplasser i distriktene og økt konkurransekraft til deltakende bedriftene. Bedriftene vil sammen oppnå en omstillingstakt som de hver for seg ikke kan realisere. SirkTRE vil bidra til en 10-dobling av verdiskapingen fremfor å brenne avfallstrevirket. SirkTRE har et integrert forskingsprosjekt, circWOOD, inngår som en integrert del av sirkTRE. CircWOOD skal forske på ombruk av returtre i byggeprosjekter og returtre som råstoff i dagens treindustri. Forskningsresultater, spesielt knyttet til ressurstilgang og materialstrømmer, skal kobles mot tilrettelegging av sirkulær vareflyt, håndtering, miljøpåvirkning, design og produksjon av tre i, og mot, relevante markeder i inn- og utland. CircWOOD skal analysere bærekraftighet og miljøavtrykket til treets verdikjede med utgangspunkt i strategier og nye teknologier som skal bidra til sirkularitet.

SirkTRE skal etablere den helsirkulære verdikjeden for tre. I dag er det få industrielle anvendelser av avfallstrevirke - det meste flises til energigjenvinning. Forbrenningen bidrar til klimagassutslipp og verdifulle ressurser går tapt. Trevirke transporteres lange avstander, ofte utenlands. SirkTRE skal sørge for at avfallstre blir returtre, og inngår som råstoff i treindustrien og forlenge levetiden til trevirke. Målet er å utnytte 250 000 m3 (100 000 tonn) treavfall innen 2024 og 1 mill. m3 (0,5 mill. tonn) innen 2030. SirkTRE bidrar til klimakutt på 0,5 mill. tonn CO2 innen 2024 og 3 mill. tonn CO2 innen 2030. SirkTRE bidrar til å nå miljømålene for EUs taksonomi, bygger oppunder FNs bærekraftsmål 8, 9, 11, 12, 13, 15 og 17. SirkTRE skal styrke norsk treindustri og byggenæring. Innovasjonsprosjekter gjennomføres, barrierer brytes ned (nye standarder), konkrete ombruksløsninger vises i byggeprosjekter, lokale verdikjeder etableres og ny digital teknologi tas i bruk. Dette gir nye forretningsmuligheter og produkter, arbeidsplasser i distriktene og økt konkurransekraft til deltakende bedriftene. Bedriftene vil sammen oppnå en omstillingstakt som de hver for seg ikke kan realisere. SirkTRE vil bidra til en 10-dobling av verdiskapingen fremfor å brenne avfallstrevirket. SirkTRE har internasjonal innovasjonshøyde. SirkTRE består av et bedriftsprosjekt og et kompetanseprosjekt. Bedriftsprosjektet ledes av Omtre AS med bistand fra Vill Energi AS. Hele verdikjeden for tre er representert med skogeiere og avfallsselskaper, ledende treindustri, teknologiselskaper, offentlige byggeiere, anerkjente arkitekter, rådgivere, bransjeorganisasjoner og fagnettverk. Det er i underkant 30 partnere som sysselsetter ca. 2500 ansatte og hadde en omsetning i 2019 på 6,4 mrd. kr. Kompetanseprosjektet ledes av NIBIO. Sentrale forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler samarbeider for å utvikle nødvendig kunnskap for å starte den sirkulære revolusjonen innen tre.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform