Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Stand Alone Subsea Instrumentation System for hydrocarbon leak detection

Alternativ tittel: Frittstående Subsea-instrumenteringssystem for deteksjon av hydrokarbonlekkasje

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektnummer:

328742

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Prosjektet vil skape en frittstående undervannsinstrumenteringsplattform for lekkasjedeteksjon og miljøovervåking med en innledende målimplementering av offshore olje- og gassindustrien i både Norge og Brasil. Dette systemet vil overvinne eksisterende begrensninger. Nåværende utfordring som skal løses Olje- og gassindustrien er avhengig av kablet infrastruktur som utnytter kraft fra plattformer eller fartøy og tilhørende informasjonskontrollsystemer. Modifikasjon av disse systemene er kostbart og skaper konflikter med eldre utstyr. Det norske regelverket for olje- og gassutvinning inkluderer krav til både havbunnslekkasjedeteksjon og miljøovervåking og kartlegging som eksisterende infrastruktur ikke er designet for å støtte. Den vil utvide toppmoderne teknologi, spesielt lagret energi og undervannskommunikasjonsteknologi, for å lette implementering av aktiv akustisk lekkasjedeteksjon og miljøovervåking på en bevegelig enhet som kan distribueres i og rundt eksisterende infrastruktur uten behov for kostbare modifikasjoner eller bekymringer med eldre utstyr. Enheten vil være selvforsynt og transporterbar på lette intervensjonsfartøyer som muliggjør rask og effektiv utplassering og utvinning. Hovedtjenestene enheten skal levere er undervannslekkasjedeteksjon av olje og gass fra infrastruktur samt miljøforholdene for å kartlegge og spore den for opprydding. Miljøovervåkingsutstyret vil også tjene til å etablere grunnlinjer og langsiktig sporing av miljøforhold. Dette er nøkkelen til å spore effekter som tar år å skje, for eksempel klimaendringers innvirkning på havmiljøet.

The project will create a Stand Alone Subsea Instrumentation Platform for Leak Detection and Environmental Monitoring with an initial target implementation of the offshore oil and gas industry in both Norway and Brazil. This system will overcome existing limitations described below. Current Challenge to be addressed The oil and gas industry is dependent on cabled infrastructure utilizing power from platforms or vessels and associated information control systems. Modification of these systems is costly and creates conflicts with legacy equipment. The Norwegian regulations for oil and gas extraction includes requirements for both subsea leak detection and environmental monitoring and mapping which the existing infrastructure is not designed to support. It will use state-of-the-art technology from other industries, specifically stored energy and communications technology, to facilitate implementation of active acoustic leak detection and environmental monitoring on a movable unit which can be deployed in and around existing infrastructure without the need for costly modifications or concerns with legacy equipment. The unit will be self-contained and transportable on light intervention vessels enabling quick and efficient deployment and recovery. The main services the unit will provide is subsea leak detection of oil and gas from infrastructure as well as the environmental conditions to map and track it for clean-up. The environmental monitoring equipment will also serve to establish baselines and long-term tracking of environmental conditions. This is key to track effects that take years to happen such as climate change impact on the marine environment.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum