Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Green sOil stAbiLisation (GOAL)

Alternativ tittel: Grønn grunnstabilisering

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektnummer:

328767

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Tenk deg en fremtid hvor vi stabiliserer grunnforhold ved å bruke restprodukter fra industrien i stedet for karbontung sement og betong. Etter at grunnen er stabilisert, vil overvåkingsteknologi i all fremtid gi deg kontinuerlige oppdateringer om tilstanden i grunnen. Denne visjonen er kjernen i GOAL. Prosjektet vårt vil være en katalysator for et slikt framtidsscenario ved å bruke nyeste sensor- og overvåkingsteknologi, mer bærekraftige materialer og datadrevne løsninger for å bedre grunnforhold. I GOAL vil vi utforske hvordan vi kan overvåke stabilisert grunn ved hjelp av fiberoptikk og skjærbølgemålinger. Disse ikke-ødeleggende løsningene vil løse utfordringene med dagens overvåkingsmetoder, som er ødeleggende og hvor informasjonen man får er begrenset i tid og rom. Vi vil generere nye data som gir uante muligheter til å fornye dagens begrensede løsninger. GOAL vil stimulere til at vi i framtiden bruker datadrevne løsninger som minimerer materialbruk, energibehov, utslipp og arbeidskraft. Vi vil undersøke hvordan vi kan bruke bærekraftige materialer som alternativ til karbonintensive bindemidler. I GOAL vil vi se på hvordan vi kan bruke biprodukter fra industrien som bioaske, slagstål, aske av slam fra papiravfall og biokull. I tillegg til mekaniske studier av den stabiliserte grunnen, vil vi kvantifisere hvordan det å bruke alternative materialer for å stabilisere grunnen påvirker miljø og økonomi. GOAL vil bygge på laboratorieeksperimenter og fullskala feltforsøk, noe som vil generere ny kunnskap og ekspertise i hele verdikjeden blant alle de ulike gruppene med aktørene som jobber med grunnstabilisering. Prosjektet starter opp i november 2021 og vil vare til oktober 2025. NGI leder konsortiet som består av Bergene Holm, Celsa Armeringsstål, Keller Geoteknikk, Lindum, Norske Skog Skogn, NTNU og de internasjonale universitetene University of California Berkeley, University College Dublin og Danmarks Tekniske Universitet.

The demand for space for new infrastructure will require building on unstable soft soil, for which stabilisation is needed. The current practice of stabilising soil, however, lacks digitalisation, automation, effective collaboration and is predominantly utilising virgin materials with extensive carbon emissions. Specifically, the crucial role of data to understand the performance of stabilised soil has, so far, received too little global research and industry attention. Advances in sensor technology such as distributed fibre optic sensors (DFOS) and geophysics merged with data mining techniques offer intriguing possibilities to obtain smarter information and catalyse new design and execution techniques to stabilise soil. Industry by-products such as blast furnace slag, fly ash, bottom ash and biochar have beneficial properties to stabilise soil, in addition to a far lower carbon footprint compared to cement. The primary aim of GOAL is to turn soil stabilisation more digitalised and sustainable by adopting latest sensing and data mining techniques as well as industry by-products. This will be achieved through: 1) validation of non-destructive and distributed sensing (i.e. DFOS and shear wave velocity measurements) for soil stabilisation using laboratory and full-scale trials, 2) an automated design framework combining soil stabilisation knowledge and monitoring data and 3) environmental and economic life-cycle assessments (LCA) resulting in green value chains around industry by-products as sustainable, climate-friendly and cost-effective soil stabilisers. The GOAL consortium will comprise 5 industry partners in soil stabilisation and utilisation of industry by-products. The other 5 partners are world-leading international research groups on infrastructure sensing, geophysics, LCA and soil stabilisation. The excellence of GOAL thus relies on a strong transdisciplinary team which aims to stimulate competence and data-driven innovation to transform soil stabilisation.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneIKT forskningsområdeSmarte komponenterBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomDelportefølje Klima og miljøFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålBransjer og næringerTransport og samferdselPortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje Demokrati, styring og fornyelseSirkulær økonomiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktDelportefølje Sirkulær økonomiLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringMaterialteknologiBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 IKT og digital transformasjonFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Klima, polar og miljøMiljø og naturmangfoldLavutslippSamfunnssikkerhetPortefølje Muliggjørende teknologierMiljø og naturmangfoldSirkulær økonomiPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorMiljø og naturmangfoldTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterDelportefølje Samfunnssikkerhet, sårbarhet og risiko