Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning for Møreforsking 2021-2022

Alternativ tittel: Project Establishment and Positioning in Horizon Europe 2021-2022 - Møreforsking

Tildelt: kr 0,64 mill.

PES-bevilgningen vil være et viktig bidrag for å videreføre satsningene Møreforsking har etablert for deltagelse i europeiske forskningssamarbeid. Prosjektet vil støtte opp instituttets mobilisering og deltagelse i EUs rammeprogram gjennom; 1) utvikling av søknader til utlysninger i Horisont Europa og randsoneprogram for 2021 og 2022, 2) posisjonering for å bygge nettverk og allianser, 3) intern kompetanseheving. Instituttets EU-rådgiver koordinerer arbeidet i samarbeid forskningsledere og er ansvarlig for å følge opp aktivitetene.

Møreforsking (MF) er et regionalt forankret forskingsinstitutt som utfører forsking- og utvikling innenfor både naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelige områder. Våre forskere leverer forskning og innovasjon i nært samarbeid med industriklynger i regionen, offentlig sektor, samt nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. MFs forskningsområder er tilpasset regionens ulike behov, både i privat og offentlig sektor. Gjennom deltakelse i europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeid kan MF bidra til å løse utfordringer samfunnet står overfor og styrke sin kvalitet og relevans i forskningen. Prosjektet vil støtte opp instituttets mobilisering og deltagelse i EUs rammeprogram, både gjennom intern kompetanseheving, posisjonering og nettverksbygging og utvikling av konkrete søknadsløp til HEU-utlysninger for 2021 og 2022. Instituttets EU-rådgiver koordinerer arbeidet i samarbeid forskningsledere og er ansvarlig for å følge opp aktivitetene som er satt opp.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa